Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 674 Makale Bulundu
Üreterik reimplantasyonda başarı ve morbidite Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Gabapentinin parsiyel epilepsili çocuklarda etkin olan doz ve plazma düzey aralığının incelenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında kronik hepatit B enfeksiyonunun interferon-alfa ile tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal kolestazlı vakaların geç dönemde değerlendirmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğan bebeklerde beyin-omurilik sıvısı askorbik asit düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sivas il merkezinde çocukluklarda allerjik hastalıkların prevalansı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Topuk kanı alınma sonrası bebeklerin ağlama sürelerine etki eden faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tromboz ve kanama riski birlikteliği olan ağır tip hemofili A ve ALCAPA sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Uzun etkili somatostatin analoğu octreotide ile tedavi edilen konjenital hiperinsülinizm: bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Papil ödemi bulunmayan psödotümör serebri: bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Rizomelik kondrodisplazi punktata: bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında Melkersson-Rosenthal sendromu ve steroid tedavisi: iki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Pnömoni nedeniyle getirilen bir hastada triküspid valv endokarditi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Varisella zoster virus enfeksiyonları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Antenatal kortikosteroid uygulamalarının fetal ve neonatal etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal sepsisin erken tanısında interlokin-6 Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Osteoporozun önlenmesi ve pubertede kemik sağlığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kutadgu Bilig'de sağlık ile ilgili bilgiler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye Milli Pediatri Derneği Aşı Takvimi Önerisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarı ve vücut ağırlık farkları ile kronik akciğer hastalığı gelişimi arasındaki ilişki Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında Helicobacter pylori'ye yönelik üçlü eradikasyon tedavisinde proton pompası inhibitörü ile H2 reseptör blokörünün karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ankara'da ilkokul çocuklarında kan kurşun düzeyi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklardaki demir eksikliğinin tespitinde serum demiri ve eritrosit çinko protoporfirin/hem oranının yeri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kocaeli ilindeki lise öğrencilerinde sağlık açısından riskli davranışların değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağı baş ağrılarının prospektif değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Glutamat dehidrogenaz gen mutasyonu ve hipoglisemi hiperamonemi sendromu:
Bir vaka takdimi
Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Epstein-Barr virus enfeksiyonuna ikincil gelişen hepatik yetmezlik:
Bir vaka takdimi
Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Poland sendromu ve izole dekstrokardi birlikteliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çölyak hastalığında transaminaz yüksekliği ile psödo-obstrüksiyonun birlikteliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Menenjit I: etiyopatogenez Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğan bebeklerde serebral fonksiyon monitörizasyonu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çölyak hastalığının moleküler genetik temelleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Muzafferüddin Kökbörü (1156-1232): Yetimlere sütanneler tayin eden devlet adamı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tropikal pediatri: 2002’den 2015’e* Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda prokalsitonin düzeyleri ve sepsis tanısındaki yeri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan sepsisin erken tanısında prokalsitonin Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Subakut sklerozan panensefalit: klinik ve epidemiyolojik inceleme Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Eskişehir bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin retrospektif değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Gaziantep bölgesindeki anne ve babaların sünnet ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut karın tablosunda gelen akut romatizmal ateş vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut paraparezi nedeniyle getirilip akut miyolositer lösemi tanısı alan iki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Seyrek görülen bir vajinal yabancı cisim: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Menenjit II: Klinik bulgular ve tanı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anjiogenezis Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda aydınlatılmış onam sorunu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Lokman hekim öykülerinde çocuk hekimliği bilgileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder SARS: Şiddetli akut solunum yetmezliği sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sepsisli çocuklarda serum interselüler adezyon molekülü-1 düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağı pnömonilerinde serum prokalsitonin düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital diyafram hernili hastalarda ilk bulgular ve uzun süreli solunum fonksiyonları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal aritmiler: yenidoğan yoğun bakım ünitesinde on yıllık deneyim Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konuşma ve lisan problemi olan ve olmayan çocukların uyarlanmış şaşırtmacalı kelime testi ile santral işitsel işlemleme performanslarının incelenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Jüvenil ankilozan spondilit ve enflamatuvar bağırsak hastalığı olan bir hastada anti-tümör nekrozis faktör-alfa monoklonal antikor tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağı myelodisplastik sendromunda tanı konma zorluğu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İlerleyici sistemik skleroz, polimiyozit ve sistemik lupus eritematosus'un oluşturduğu "overlap sendromu": Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Menenjit III: Tedavi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Günümüzde D vitamini yetersizliği ve nütrisyonel rikets* Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Allerjik bronkopulmoner aspergillozis Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ahî Çelebi (1431-1524) ve çocuk hekimliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yoksulluk ve çocuklar üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan geç sepsisinde erken tanı ve tedavi kriteri olarak E-selektin Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan sarılıklarında fototerapi sonrası "Rebound" Hiperbilirübinemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağı Guillain-Barré sendromunda prognoza etkili klinik ve elektrofizyolojik bulgular Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut lenfoblastik lösemide iyi prognoz göstergesi: kemik tutulumu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda psödomonas glossitinin tedavisinde topikal granülosit-makrofaj-koloni stimülan faktör kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İdarubisine bağlı ani kardiyak arrest: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital kızamık enfeksiyonu: 14 aylık subakut sklerozan panensefalit vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnfantil hepatik hemanjiyoendotelyoma ile ilişkili Kasabach-Merritt sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bir çocuk istismarı vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fetal ve neonatal proenflamatuar sitokin yanıtı - perinatal beyin ve akciğer zedelenmesi ile ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fankoni anemisinin genetik ve moleküler temelleri:
Meme kanseri (BRCA1, BRCA2) ve ataksi telanjektazi yolaklarıyla buluşan ilginç birçok genli hastalık modeli
Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuk ruh sağlığı açısından prematürite Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kitâbu'l-Müntehab fi't-Tıb'da çocuk hekimliği bilgileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye'deki yüksek nöral tüp defekti sıklığı ve önlemek için yapılabilecekler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağı astım bronşiyalesinde inhalasyon becerilerinin farklı üç ara kamara aracılığı ile değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ile doğan bebeklerde konjenital anomali sıklığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalışma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kala-azar ve lipozomal amfoterisin B ile tedavi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder 0-14 yaş arası sağlıklı çocuklarda karaciğer, dalak ve böbrek boyutlarının sonografik olarak değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Solunum yetmezliği olan bir bronşiolitis obliterans vakasında noninvaziv mekanik ventilasyon Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Pankreas agenezisi: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Adams-Oliver sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut intermitan porfiri ve hipertansiyon: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnfantil hipoglisemik ataklara sekonder oksipital lob lezyon bulgusu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fryns sendromu: İki vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuk istismarı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bağ dokusu hastalıklarında maternal antikorlarla gelişen konjenital kalp bloğu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Peygamberler ve pediatri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Megadoz metilprednizolon ile Kasabach-Merrit sendromu tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan bebeklerde respiratuvar distres sendromunun tedavisinde iki farklı doğal surfaktan prepatının klinik etkinliklerinin karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kawasaki hastalığı: 11 vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder 1229 Yarık dudak ve damak hastasında görülen ek malformasyon ve sendromlar Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003 yılı perinatal mortalitesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şanlıurfa kırsal alanında 2-23 aylık çocukların aşılanma hızları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ekstrahepatik biliyer atrezili bir çocukta hipertrofik osteoartropati Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kronik hepatit B virus enfeksiyonuna eşlik eden kronik enflamatuvar demiyelinizan polinöropati Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çift arkus aorta: beş vakanın klinik ve radyolojik değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Spontan pnömotoraksla gelen Langerhans hücreli histiositoz:Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Femoral hipoplazi ve değişik yüz görünümü sendromu:Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut respiratuar distres sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İlaca bağlı hepatotoksisite Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tıpta dil birliğinin sağlanması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tuhfe-i Mübârizi'de çocuk hekimliği bilgileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan sepsisinde endojen granülosit-koloni stimüle eden faktör (G-CSF) ile nötrofil cevabı ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kistik fibrozisli hastalarda QT dispersiyonu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Mantar zehirlenmesi: 28 vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda ürolitiyazis: Antalya yöresinde 10 yıllık deneyim Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Doksorubisin ile oluşturulmuş deneysel kardiyotoksisite üzerine melatoninin etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Süt çocukluğu döneminde şilöz asit İki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Rizomelik kondrodisplazia punktataly bir vakada hipospadias Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnfantil fibröz hamartom Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital lösemi Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Miller-Fisher sendromu İki vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sistemik başlangıçlı juvenil kronik artritli bir hastada kan transfüzyonu sonrası gelişen makrofaj aktivasyon sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Astım tedavisinde farmakogenetik yaklaşım Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kistik fibrozis akciğer hastalığında patogenez Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hacı Bektaş-ı Veli (XIII. yüzyıl) ve embriyogenez Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Visseral leishmaniasis'te tedavi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bin Yıl Hedefleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken bebeklik döneminde D vitamini yetersizliğinin Özellikleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde erken enteral demir eksikliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hashimoto hastalığı olan annelerin bebeklerinin incelenmesi: retrospektif çalışma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Jüvenil (otoimmün) miyasteni: klinik özellikler ve tedavi sonuçları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Boy ile fizyolojik stres göstergesi "Harris çizgileri" arasındaki ilişkinin sorgulanması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Okulo-aurikulo-vertebral spektrumlu yedi vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Göğüs ön duvarında kitle ile tanı alan torasik aktinomikoz Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder X'e bağlı hipofosfatemik rikets: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Uzun QT sendromu: nöbeti taklit eden seyrek görülen bir durum Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken amnion rüptür sekansı: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konvülsiyon ayırıcı tanısına hiperekpleksia: İki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prilokaine bağlı toksik methemaglobinemide intravenöz askorbik asit kullanımı: İki vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fonksiyonel besinlerin sağlığımız üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Gözardı edilmiş bir hücrenin dönüşü: mast hücresi ve hematoloji-onkoloji/immunoloji alanlarında tanımlanan yeni rolleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bizanslılarda pediatri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Obesite genetik bir hastalık mıdır? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan işitme taraması: başlangıçtan günümüze Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hacettepe Üniversitesi yenidoğan işitme taraması bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Serebral palsili hastalarımızın demografik, etiyolojik ve klinik özellikleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Serebral palsili hastaların işlevsel kapasitelerine göre görme sorunlarının değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuk yoğun bakım ünitesi'nde sepsis nedeni ile izlenen hastalarda poliklonal intravenöz immünglobülin tedavisi mortaliteyi azaltıyor mu? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal pulmoner hipertansiyon tedavisinde inhale iloprost kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Purpura ayırıcı tanısında akut infantil hemorajik ödem: Üç Vakanın Takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erkek çocuklarda yeme bozuklukları; bir anoreksiya nervosa vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bir yaşındaki bir çocukta böbrekte taş nedeni olarak sistinüri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Karbon monoksit zehirlenmesi ve hiperbarik oksijen tedavisi: Üç vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bir yenidoğanda ağır kalp yetmezliğine neden olan Galen ven anevrizmasının transumbilikal yolla embolizasyonu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Endodermal sinus tümöründe spinal kord metastazı: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi-I: Beslenme Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ghrelin: enerji metabolizmasının düzenlenmesinde yeni bir hormon Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kızamık aşısı ve ülkemizdeki durum Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut immün trombositopenik purpura tedavisinde farklı dozlarda steroid ile intravenöz immünoglobülin tedavilerinin etkinlik ve fiyatlarının karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Doğum şeklinin postnatal kardiyak adaptasyon üzerine etkisi var mıdır? Aralıklı ekokardiyografik inceleme sonuçları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Altı aylık çocuklarda beslenme şekli ile hemoglobin düzeyi ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şanlıurfa ilindeki 0-8 yaş çocuklar için boy ve ağırlık referans değerleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bir yenidoğanda anti-E antikorlarına bağlı olarak gelişen hemolitik hastalık Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Opsismodisplazi ve tubülopati birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Dyke-Davidoff-Masson sendromu (serebral hemiatrofi): Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hemofili A olan hastada refleks sempatik distrofi sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Moraxella catarrhalis’in neden olduğu psödogonokokal oftalmia neonatorum vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında metabolik sendrom Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde kandida menenjiti Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hekim ve ilaç şirketleri arasındaki etkileşimler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kötü kontrollü tip I diyabetes mellitusu olan çocuklarda Helikobakter pilori enfeksiyonu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında status epileptikus; 48 vakada etiyoloji, tedavi ve prognoz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beş yaşından önce tip 1 diyabetes mellitus tanısı alan çocuklarda etiyopatogenezde rol alan faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Parapnömonik efüzyonlu çocuklarda ultrasonografik evrelendirme ve tedavi yöntemleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şanlıurfa yöresinde 9-12 yaş grubu çocuklarda B12 vitamini ve folik asit eksikliği sıklığı ile bağırsak solucanlarıyla ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beta-ketotiyolaz eksikliği Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder 22q11 Delesyonu Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromu İki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Güvercin besleyenlerin pnömonisi olan bir çocukta inhale steroid tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda plevral ampiyem Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi-II: çevre Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağının tanısal problemli kolestatik hastalığı: ilerleyici ailevi intrahepatik kolestaz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukta boğaza takılan kılçık ve Sivaslı Aziz Vlas (280-316) Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder EDİTÖRE MEKTUPLAR
Hipofosfatemik raşitizm
Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal mortalite riskinin belirlenmesinde farklı skorlama sistemlerinin karşılaştırılması: çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde CRIB ve SNAP-PE-II Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan servislerinde konjenital kalp hastalıkları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kırıkkale'de ilköğretimde okuyan çocuklarda kan kurşun düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda kültür pozitif enterik ateş Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sağlıklı şişman okul çocuklarında böbrek fonksiyonları ve enflamasyon belirteçleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Gaziantep yöresinde 7-15 yaşındaki çocuklarda vücut kitle indeksi referans değerleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Vankomisine bağlı nötropeni gelişen enfektif endokarditli bir çocukta teikoplanin kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Presternal ödem ile gelen bir kabakulak vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kawasaki hastalığı ve BCG reaktivasyonu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Süt çocuğu dirençli epilepsinin ayırıcı tanısında alternan hemipleji: iki vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında diyabetik ketoasidoz ve tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bronkopulmoner Displazi: Tanımı, Patogenezi, Epidemiyolojisi ve Patolojisinde Yeni Görüşler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bina içi solunan havada tehlikeler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sümerce'deki Türkçe tıbbi sözcükler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut ITP’de metilprednisolon tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Avian influenza (kuş gribi, tavuk vebası): yaşadığımız bir salgının ardından Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kronik immün trombositopenik purpurada anti-CD20monoklonal antikor (rituksimab) tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İmmün trombositopenik purpurada tedavi şekillerinin trombosit hacim parametreleri üzerine etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde serebral fonksiyon monitörü kullanımı: ülkemizde ilk deneyim Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde aritmi gelişen 21 vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tip 1 diyabetli çocuklarda ilk başvuru bulgularının değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda idiopatik orbital miyozit: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnfantil spazm şeklinde başlangıç gösteren biotinidaz eksikliği Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Rotavirus ishali sırasında görülen ensefalopati ve Todd paralizisi Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanı canlandırmak: oksijen mi? oda havası mı? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuk, hastalık, anne-babalar ve kardeşler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ebu’l-Kasım Ez-Zehrâvî, eseri Et-Tasrif ve hidrosefalinin tedavisi üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kırım Kongo hemorajik ateşi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde izlenen prematüre bebeklerin nörogelişimsel izlemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda bakteriyel menenjit ve antibiyotik duyarlılığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Migren ve gerilim tipi baş ağrısı olan adolesanlarda dondurma baş ağrısının prevalansı: okul tabanlı epidemiyolojik bir çalışma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şanlıurfa ilindeki 69 çocuk tüberkülozu vakasının klinik, radyolojik ve epidemiyolojik özellikleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Neonatal Tetanoz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut romatizmal ateş ile poststreptokoksik akut glomerülonefrit birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çoklu sistem tutulumu ile seyreden difteri vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Brusella sakroilleitti: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Respiratuar distres sendromunun ve yenidoğanın geçici takipnesinin kalıtsal yönü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kronik öksürük Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi-III: Aile Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İkiz eşlerinin doğum ağırlıklarındaki diskordans morbidite ve mortalite açısından risk oluşturur mu? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ailevî Akdeniz ateşinin demografik, klinik ve genetik özellikleri ile tedaviye yanıtı: 120 vakalık tek merkez deneyimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut böbrek yetmezlikli ve dehidratasyonlu yenidoğanların geçici renal medüller hiperekojenitesi: ultrasonografi izlemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda K vitamini eksikliğine bağlı intrakranial kanama Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sakarya bölgesinde çocukluk çağı zehirlenmelerinin geriye dönük değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hemofagositik lenfohistiositozda kranial MR ve proton MR spektroskopi bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Mezangioproliferatif glomerülonefrit ile birlikte olan bir Isaacs sendromu vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sefalosporinlerle ilişkili otoimmün hemolitik anemi: bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Psikojenik polidipsi: bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Atipik Hemolitik Üremik Sendrom: Patogenez ve Tedavi ile İlgili Son Gelişmeler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda beslenme ve kurşun etkileşimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kemik iliği transplantasyonu yapılan çocuklarda prokalsitonin, kantitatif C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı değerleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Düzeltici kalp cerrahisi uygulanan doğuştan kalp hastalıklı çocuklarda postoperatif parenteral beslenme desteğinin değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hayatın ilk yılında demir proflaksisi ve anemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut solunum yolu enfeksiyonu ile getirilen çocuklara Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre hekim yaklaşımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Diyaliz hastası çocuklarda tüberküloz peritonit: Beş vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Glutarik Asidüri Tip 1: İki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kütanöz jüvenil ksantogranüloma: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında huzursuz bacak sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Turner sendromu ve çölyak hastalığı birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Pediatrik temel yaşam desteğinde güncel değişiklik önerileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bâbür Şah’ın (1483-1530) ünlü eseri Babürname’de tıbbî bilgiler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Nütrisyonel Genomik Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Antenatal kortikosteroidlerin neonatal mortalite ve morbidite üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çölyak hastalığında reflü ösefajit sıklığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonu: klinik ve radyolojik değerlendirme Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sirozlu çocuklarda beslenme durumunun antropometrik ölçümlerle değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnatçı kusma ve ishal nedeniyle epilepsi yanlış tanısı alan rüzgar çorabı tipi duodenal perde: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İlerleyici beyin hastalıklarında fizyoterapi uygulamalarının önemi: subakut sklerozan panensefalitli iki vaka örneği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kawasaki hastalığında nötropeni: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Disfaji ile gelen vitamin B12 eksikliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Topikal steroid kullanımına bağlı iatrojenik Cushing sendromu: İki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Diaper dermatit Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Helicobacter pylori enfeksiyonu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında akut pankreatitler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağı primer karaciğer tümörlerinde karaciğer nakli Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda hipoksik solunum yetmezliğinde inhale nitrik oksit tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye’deki pediatristlerin akut bronşiyolite güncel yaklaşımları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sağlık çalışanları nebülizatörle tedaviyi biliyor mu? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Halkın (bir üniversite çocuk hastanesine başvuran hasta yakınlarının) avian influenza (kuş gribi) konusunda bilgi ve bilinç düzeyi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Protrombin gen mutasyonu olan bir çocukta suçiçeği sonrası derin ven trombozu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yaygın mongol lekelerinin eşlik ettiği GM1 gangliosidosis türü: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Gluteal intramusküler ilaç enjeksiyonu sonrası gelişen düşük ayak: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Geç bulgu veren hipertrofik pilor stenozu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnotropik tedavide yeni yaklaşımlar Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kortikal gelişimsel malformasyonlar Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebeklerde serum hyaluronik asit düzeyi; bronkopulmoner displazinin işareti olabilir mi? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prepubertal ve pubertal dönemdeki çocukların ultrasonometrik kemik yoğunluğunun ölçülmesi ve bunu belirleyen faktörlerin değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Serebral paralizili çocukların annelerinin kaygı düzeyinin araştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Obes çocuklarda kan homosistein düzeylerinin ve diğer potansiyel erken aterosklerotik risk faktörlerinin değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Steroide duyarlı nefrotik sendromlu çocuklarda alerjinin rolü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Adolesan kız hastada antibiyotik ilişkili toksik epidermal nekrolizis ve intravenöz immünglobülin tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kardiyak üfürüm nedeniyle getirilen bir çocukta fetal alkol sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnfluenza B enfeksiyonuna bağlı çocukluk çağının benign akut miyoziti: bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda seyrek görülen bir hipotoni nedeni olan miyotübüler miyopati: iki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda ayaktan kan basıncı monitörizasyonu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut bronşiyolitte kanıta dayalı tedavi seçenekleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder On dokuzuncu yüzyılda yetim çocuklara vasî tayini: Antalya örneği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bronkopulmoner displazili bebeklerde uzun süreli izlem ve yeniden hastaneye yatış özellikleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Meningokoksemik hastalıkta mortaliteyi etkileyen faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Oyuncak alıcı ve satıcılarının oyuncak güvenliği ve yönetmeliği konusundaki bilgi düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Topikal siklopentolat kullanımına bağlı gelişen deliryum tablosu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kritik hastada human albümin kullanımı: Üç vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Poststreptokoksik septal pannikülit ve lökositoklastik vaskülit birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre Retinopatisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve çocuklarda kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Emir Çelebi ve ünlü eseri Enmûzecü’t-Tıb’da Tıbbî Deontoloji ile ilgili bir bölüm: Vesâyâ-yı Hükemâ-yı Selef ve Halef Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Suçiçeği sonrası derin ven trombozu

Hipertrofik pilor stenozu mu?

Gastrointestinal bulgularla giden bir konjenital vitamin B12 eksikliği vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda posthepatik portal hipertansiyon Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanın geçici takipnesinde diürez ve renal sodyum atılımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Spastik kuadriparetik serebral paralizili çocuklarda kalça problemlerine neden olan değişik faktörlerin incelenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Malnütrisyon ve tekrarlayan nedeni bilinmeyen ateş nedeni ile getirilen iatrojenik trikotoksikoz vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hemoptizi ile gelen ve akciğer apsesi saptanan yabancı cisim aspirasyonu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrakardiyak rabdomiyom ve konjenital hipotiroidili bir yenidoğan vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tekrarlayan ağır Guillain-Barré sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatış deneyiminin aile ve prematüre bebek üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Gebelikte parvovirus enfeksiyonları ve fetomaternal etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kene çıkartılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye'de yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde izlenen hipoksik iskemik ensefalopatili olgular, risk faktörleri, insidans ve kısa dönem prognozları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anadolu eski insan topluluklarında rikets Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan kolestazı olan 50 vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklar sigara dumanından pasif etkilenim açısından risk altında mı ?: bir ilköğretim okulu deneyimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda lenfadenopati ayırıcı tanısında seyrek görülen bir durum: Kikuchi - Fujimoto hastalığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ürtikerya pigmentosa ve nöbet birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Metoklopramid kullanımına bağlı gelişen akut distoni: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Vezikoüreteral reflülü çocuk hastada Staphylococcus aureus'a bağlı kortikal yerleşimli böbrek apsesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Dünya'da ve Türkiye'de aşılama takvimindeki gelişmeler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İştahsız çocuk Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Demir eksikliği olmayan bebeklerde demir desteği zararlı olabilir mi? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde patent duktus arteriozus ligasyonu yapılan prematüre bebeklerin retrospektif incelenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda torba ve suprapubik aspirasyon yöntemi ile alınan idrar kültürü sonuçlarının karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İkinci ve üçüncü kez kızamık aşısı yapılan çocuklarda bağışıklık düzey değişimleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Serebral palsi’deki ağız-dil-dudak kullanım bozukluğu tedavisinde Innsbruck Sensorimotor Activator and Regulator (ISMAR) kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder ECHO virus 24 ile ilişkili Guillain-Barré sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Selektif IgM eksikliği olan adolesan kız hastada ağır (komplike) suçiçeği enfeksiyonu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Rüptür, kanama ve yaygın damar içi pıhtılaşma gelişen konjenital sakrokoksigeal teratom vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Menkes hastalığı: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Aşı adjuvanları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebeklerin beslenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye Himâye-i Etfâl Cem’iyyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu) yayınlarından 1927 tarihli bir kitapçık: Dişlerimizi niçin temizleriz? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ülkemizde erken çocukluk gelişimine ilişkin yapılan çalışmaların derlenmesi (2000-2007) Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde enteral L-arjinin eklenmesinin morbidite, mortalite ve büyüme üzerindeki etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kistik fibrozis-dışı bronşektazili çocukların klinik ve radyolojik özellikleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Taşkent’te öğrenci aileler ve çocuklarının sağlık durumları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Mikroprematürelerin bakımı: 382 gr doğan bebeğin sağkalımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Toksokariazis: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İdiyopatik kronik ürtiker bulgularıyla gelen çölyak hastalığı: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tayanç-Prasad sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi ve Mi’yârü’l-Etibbâ adlı eserinde çocuk hastalıkları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Düşük sosyoekonomik düzey ilköğretim çocuklarında çinko desteğinin Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği skorlarına etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin enfeksiyonları olan yenidoğanlarda kranial ultrasonografi bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuk yoğun bakım ünitesinde santral venöz kateterizasyon uygulanan hastalarımızın değerlendirilmesi: iki yıllık deneyimlerimiz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuk acil servisine getirilen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fiziksel çocuk istismarı: Dört vakanın sunumu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Her iki koroner arterin pulmoner arterden köken alması: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Asepromazin: yenidoğanda seyrek görülen bir nörotoksisite nedeni Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anti-C’ye bağlı yenidoğanın hemolitik hastalığı ve uzamış sarılığı: Üç vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda pnömokok enfeksiyonları ve aşılama Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi 2003-2006 dönemi çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin uzun süreli izlem sonuçları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yoksulluk ve çocuk ölümlülüğü: Hanehalkı refah düzeyinin çocuk ölümlülüğü üzerindeki etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sadece anne sütü alım durumuna etki eden faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken Tunç Çağı İkiztepe topluluğunda stronsiyum-kalsiyum oranı ile sütten kesme yaşının belirlenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Altı yaşında astımlı erkek bir hastada aracı tüp maskesine bağlı gelişen lateks alerjisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ciddi hiponatremi ve status epileptikus kliniği ile getirilen santral hipotiroidi: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kalp tamponadı: Perkütan santral venöz kateter uygulamasının seyrek ancak hayati tehdit eden komplikasyonu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Seftriaksonla ilişkili hemolitik anemi: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Enfeksiyon hastalıklarında hızlı tanı testleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Annelerin sosyodemografik ve psikopatolojik özellikleri ile bebeklerini ilk 1-1.5 ayda sadece anne sütü ile besleme durumlarına etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-36 aylık çocuklarda anne sütü alma durumu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıbbı konu alan araştırmaların değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda tıp dışı alternatif uygulamalar konusunda ailelerin görüşleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital adrenal hiperplazide prenatal tanı ve tedavi: Bir vaka takdimi ve literatürün gözden geçirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Artrogriposis multipleks konjenita varyantlı letal spinal musküler atrofi tip 0: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fasciola hepatica, bir parazitik enfestasyonda radyolojik tanı: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Osteopetrozis ve raşitizm birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda demir eksikliği anemisini önleme yaklaşımları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tibet Tıbbı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Analjezik proflaksisi aşı sonrası ateş reaksiyonu sıklığını ve aşı antikor yanıtını etkiler mi? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye'de prematüre retinopatisi sıklığının durumu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Meningomiyolesel ve Arnold-Chiari malformasyonu:45 vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Aşısız çocuklarda suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen komplikasyonlar Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Reseptör Gs alfa altyapısını kodlayan gende aktive edici somatik mutasyonunun yol açtığı hastalıklar: İki vaka takdimi ve literatürün gözden geçirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Dubin-Johnson ve Rotor sendromları: Üç vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bebeklik döneminde ağır kanama bulguları ile getirilen, K vitamini eksikliği ile karışılabilen faktör X eksikliği: Üç vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Domuz Gribi (Pandemik İnfluenza 2009, İnfluenza 2009 H1N1) Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yeni solunum yolu virüsleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anotominin görsel boyutu üzerine tarihsel bir örnek: Harîta-i Vücûd-i Beşer 1327(1911/12) Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hiperbilirubinemi transplasental geçen anti-C antikorlarına mı bağlı? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sayın Özsoylu’nun yazımızla ilgili mektubunu ilgiyle okuduk ve değerlendirdik. Değerlendirme sonuçlarımıza göre: Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İhsan Doğramacı: Dünya Çocukları, Gençleri ve Hepimizin Büyük Kaybı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye'de bebek ölüm hızı halen bir bilmece mi? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yardımcı üreme teknolojisi ile doğan bebeklerde Yeni Ballard Skorlaması ile gebelik yaşının belirlenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesinde 0-5 yaş grubu çocuklarda malnütrisyon durumu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye'de beş yaş altındaki çocukların nüfusa kayıt olma durumları: 1993-2008 Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ankara'da bir meslek lisesi 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin uyku kalitesi ve etkileyen faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kalıtsal sferositozlu hastada iatrojenik akut demir zehirlenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Toksik epidermal nekrolizis ve Steven-Johnson sendromunda intravenöz immünglobülin kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sporadik izole tetra-ameli vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin toksik ağır metal etkilenimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kurşunun çocuklardaki antioksidan enzimler üzerine etkileri ve antioksidanların tedavi edici/koruyucu rolü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hacettepe Üniversitesi Hastanesi 2001-2006 dönemi perinatal mortalite analizi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Preeklamptik anne bebeklerinde beyaz küre sayısı ile bronkopulmoner displazi gelişimi ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Adolesanlarda uyku sorunları ve etkileyen faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İzole konjenital tam kalp bloğu olan neonatal lupus sendromlu iki prematüre bebek Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Glikojen depo hastalığı ve hemofagositik lenfohistiyositoz birlikteliği:Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Gıda kaynaklı tehlikeler ve güvenli gıda üretimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sfingolipit depo hastalıklarında enzim inhibitörlerinin tedavide kullanımları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şair ve Tabip Şifâî Şaban Efendi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İatrojenik akut demir zehirlenmesi mi yoksa bilmeyerek (veya dikkatsiz) doktorun hastasını zehirlemesi mi? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder HABERLER Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yardımlı üreme tekniklerinin neonatal mortalité ve morbidité üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında metabolik sendrom risk faktörleri ile besin öğleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir Chryseobacterium meningosepticum salgını Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Annelerin akut solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili bilgi, tutumları ve davranışları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Persistan pulmoner hipertansiyon bulgularıyla ortaya çıkan propiyonik asidemi: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Aksama ile getirilen bir akut lösemi vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre anemisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fitalatlar ve çocuk sağlığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hekimbaşı Emir Çelebi'nin Enmûzecü't-Tıbb adlı eserinde gebelik ve doğum üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Atatürk ve çocuk Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder HABERLER Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bronkopulmoner displazili bebeklerin kısa ve uzun süreli izlemi: on yıllık deneyim Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Nöbet tanısı koyma ve nöbet-epilepsi sınıflamasında kısa süreli video- EEG monitörizasyonun yeri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda enflamatuar bağırsak hastalığı tanısında noninvazif bir belirteç: fekal kalprotektin Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebeklerde gastrik pnömatozis: Her zaman ağır nekrotizan enterolitin bulgusu mudur? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Pierre-Robin sekanslı yenidoğanda solunum sıkıntısı ve beslenme güçlüğünün distraksiyon osteogenezi ile aşılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beckwith-Wiedemann sendromuna farklı bir bakış: yardımcı üreme teknikleri, prematürelik ve dil küçültme Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye’de beş yaş altında gerçekleşen ölümlerin zamanlamasının ve sayısal büyüklüğünün değişimi: 1978-2008 Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erişkin dönemdeki hastalıkların fetal proglamlanması: Beslenmenin rolü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder HIV pozitif anne bebeğinin beslenmesi, 2010 DSÖ önerileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan bebeklerde kordon kanı vitamin D düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bebeklerin nöro-motor, sosyal ve fiziksel gelişmeleri üzerine B12 vitamini eksikliğinin etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder 0-10 yaş aralığında çocuğu olan babaların çocuk sağlığı ve bakımındaki rolleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Maternal D vitamini eksikliğine bağlı hipokalsemik nöbet: nasıl önlenebilir? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tam ektopia kordisli bir Cantrell pentalojisi vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Perinatal D vitamini yetersizliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuk sağlığı ve hastalıklarına XVIII. yüzyıl’dan bir bakış: Subhîzâde Abdülazîz Efendi’nin Boerhaave’ın aforizmaları çevirisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder HABERLER Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında bruselloz: Hacettepe Üniversitesi deneyimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ergen serebral paralizili olgularda yaşam kalitesi sonuçları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile örtülü fiziksel istismar ve ihmal Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin viral enfeksiyon bulunan prematüre bebeklerde kranial ultrasonografi bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Masif alt gastrointestinal sistem kanaması ile getirilen Henoch-Schönlein purpuralı bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Geniş kalvaryum defektli bir aplasia kutis konjenita vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İmmünonütrisyondan farmakonütrisyona Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Dede Korkut öyküleri tıp tarihi bakış açısıyla ne söyler? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder HABERLER Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi tedavisinde L-asparaginaz kullanımına bağlı allerjik reaksiyon sıklığı ve allerjik reaksiyonlara yaklaşım Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ailevi Akdeniz ateşi tanısı alan çocuk ve ergenlerin psikiyatrik yönleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Mekonyum aspirasyon sendromu sıklığı ve prognostik faktörler: tek merkez deneyimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Organofosfat zehirlenmesinde uzun süreli intravenöz atropin kullanımı: İki vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Farklı klinik prezentasyonlarla Scimitar sendromu: Dört vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin testis torsiyonu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İstismara bağlı kafa travması: Bilimsel yayınlarda yeri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken dönem Türkçe tıp yazmalarından Hacı Paşa’nın (Celalüddin Hızır) Teshîl adlı eserinde çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine bir ön çalışma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder HIV pozitif anne bebeğinin beslenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kolekalsiferol uygulaması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Vitamin B12 eksikliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kolekalsiferolün hematolojik etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder HABERLER Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye’de respiratuvar sinsityal virüs enfeksiyonlarının mevsimsel özellikleri: İki yıllık epidemiyoloji çalışması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut romatizmal ateşli çocuklarda sınıf I ve II HLA antijenlerinin dağılımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Gebelik, doğum, lohusalık ve bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamalar (Karaman örneği) Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal adrenal kanamanın seyrek görülen ilk bulgusu: akut skrotum Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Adli karar yetkililerinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta izlemindeki rolü: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken doğan bebeklerin izleminde ortaya çıkan yeme/beslenme sorunları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Mikrodelesyon sendromları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kronik ne demektir? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tıp tarihi açısından Çocuk Esirgeme Kurumu’nun kuruluş dönemi etkinliklerine bir kitap bağlamında bakış: “Büyük çocukların beslenme usülleri (1927)” Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder HABERLER Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye’de çocuk sağlığının durumu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Annelerin bebek bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Televizyonun okul öncesi dönemdeki çocukların saldırganlık davranışına etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Üç jüvenil ksantogranülom olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Postmortem tanı alan fatal adenoviral pnömoni: Bir yenidoğan olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Perinatal asfikside hipotermi tedavisi ve pasif soğutma uygulamaları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal arteriyel tromboz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder XVIII. yüzyılda Osmanlı tıbbında çocuk hastalıkları ile ilgili bir bölüm içeren önemli bir Türkçe eser: Nüzhetü’l-Ebdân fî Tercemet-i Gâyeti’l-İtkân Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder HABERLER Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre retinopatisi gelişen olgularda risk faktörlerinin değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Vezikoüreteral reflü nedeni olarak labial füzyon: Bir vaka sunumu ve pediatrist yaklaşımının değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Varfarin direncine neden olan vitamin K epoksit redüktaz (VKOR) gen mutasyonu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prepilorik perde: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Epileptik ensefalopatiler ve doğuştan metabolizma hastalıkları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Elektronik medya ve çocuklar Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder HABERLER Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Juvenil idiyopatik artrit tanılı çocuklarda D vitamini düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukların sünnet ile ilgili görsel beklentisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesinin gebelik yaşı ile ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebeklerde nekrotizan enterokolitten korunma amacı ile probiyotik kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tıp eğitiminde hikâyenin gücü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuk hastalıkları perspektifinden Razi ve “vaka temelli eseri” Kitâbü’t-Tecârib Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder HABERLER Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fonksiyonel kabızlığı olan çocuklarda probiyotik ve laktuloz tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması ve kabızlık tedavisinin yaşam kalitesi üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda böbrek taşları: Eskişehir’den bir merkezin bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen yenidoğanlara periferik ve ultrasonografi eşliğinde takılan santral kateter komplikasyonlarının karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fraser sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder BT anjiografi ile aort koarktasyonu tanısı alan iki yenidoğan olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital anomalilerden korunma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebeklerde kronik akciğer hastalığı: Tanı ve tedavide güncel bilgiler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yoğurdun öyküsü, probiyotiklerin tarihi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematürelerde arteriyel tromboz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında demir eksikliğinin kan çinko düzeyi ile ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prenatal konjenital kistik adenomatoid malformasyon tanısı alan bebeklerin postnatal izlemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İstanbul’da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Chediak-Higashi sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda tek taraflı pulmoner agenezi: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda yutma disfonksiyonu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tıp Terim Bilimi’nde bildiklerimizden bilmediklerimize ulaşma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre retinopatisinin gelişmesinde oksijen ve kan transfüzyonu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Juvenil idiyopatik artritli çocuklarda 25(OH) kolekalsiferol Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda glukoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye’de bebek ölüm nedenlerinin ve ulusal kayıt sisteminin değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Subakut sklerozan panensefalitte demiyelinizasyon mekanizması: deneysel bir çalışma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Görme fonksiyonunu bozan kutenöz hemanjiomun prematüre bir bebekte propranolol ile tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fetal dönemde kardiyak rabdomiyom saptanan iki yenidoğan vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Glomerülonefrit gelişiminde Th17 ve Treg hücrelerinin rolü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tıp eğitiminde özdeyişlerin gücü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ankaralı Hekim Nidâ’î ve ünlü eseri Menâfi’ü’n-Nâs: XVI. yüzyıldan çocuk hastalıkları ve tıbbî deontolojiye bir bakış Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda kültür pozitif sepsise eşlik eden multi-organ yetmezliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde neonatal kolestaz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tip II sialidoz: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda perinatal asfiksiye bağlı hipo-/hiperkalsemi ile giden subkutan yağ nekrozu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Rizomelik kondrodisplazi punktata: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çevresel bir endokrin bozucu: Bisfenol A ve toksik etkilerinin değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal sepsise tanısal yaklaşım Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hastalık konulu anlatı filmleriyle tıp eğitimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şair ve Hekim Ahmedî’nin Tervîhü’l-Ervâh adlı tıbbî mesnevîsinde çocukların sağlığının korunması üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken çocukluk döneminde Wolff-Parkinson-White sendromu tanısı alan hastaların klinik ve elektrofizyolojik değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden taburcu edilen prematüre bebeklerde alt solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kanserli çocukların ve anne-babalarının yaşam kalitesi diğer hastalardan farklı mı? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İkiz bebeklerde anti-e izoimmünizasyonu: Vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İktiyozisli bir bebekte topikal kortikosteroid kullanımına bağlı iatrojenik Cushing sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebekte bilateral renal ven trombozu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Allerjik enflamasyon Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hipoksemi ve oksijen tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Eski Türklerde yenidoğan hekimliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Karina açısının patent duktus arteriozusu olan bebeklerdeki önemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ergenlik öncesi risperidon kullanımı: Meta-analitik değerlendirme Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre retinopatisi sıklığı ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kırmızı yansıma testi ile katarakt saptanan bir süt çocuğu olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bilateral adrenal kanamaya bağlı adrenal yetmezlik gelişen yenidoğan olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beckwith-Wiedemann sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Nasrettin Hoca fıkralarında sağlık eğitimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İsmâ‘îl Cürcânî’nin ünlü eseri Zahîre-i H’arezmşâhî’nin XVI. yüzyıl Türkçe çevirisi Kânûn el-‘İlâc ve Şifâ’ el-Emrâz li-Külli Mizâc’da çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Editöre Mektup Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Glikojen depo tip I hastalarında kötü metabolik kontrol için yeni bir belirteç olarak hiperkalsemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Enflamatuar bağırsak hastalığı olan Türk çocuklarında interlökin-10 almaç gen mutasyon sıklığının ve klinik özelliklerinin belirlenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında ciddi kaza sıklığı ve risk faktörleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bir sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 0-2 yaş çocuklarda malnütrisyon sıklığı ve malnütrisyon saptanan çocukların annelerine verilen eğitimin etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sjögren-Larsson sendromu: Yeni bir mutasyon ve Türk vakaların gözden geçirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Klinik ve genetik bulguları ile Triple A sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Respiratuar sinsisyal virus enfeksiyonu ve riskli bebeklerde palivizumab profilaksisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre anemisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder El-Kânûn fî’t-Tıbb’ın Türkçe çevirisi Tahbîzü’l-Mathûn’da çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine Tokatlı Mustafa Efendi’nin katkıları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Vitamin kullanım alışkanlıkları ve etkileyen faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türk annelerde doğum sonrası bağlanma ölçeklerinin güvenilirliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Eskişehir ilinde hastaneye başvuran adolesan ve anne-babalarının sigara kullanma alışkanlıkları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kerion celsi: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Diyabetes mellituslu bir hastada tiamine yanıt veren supraventriküler taşikardi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk dönemi işitme taramalarında ülkemizde ve dünyada güncel durum Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çölyak hastalığındaki moleküler ve genetik gelişmeler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ayıntab şer‘î mahkeme sicillerinden örneklerle tıp ve hekimlik üzerine gözlemler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Altı ay altındaki süt çocuklarında influenza mevsiminde görülen solunum yolu virusları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde son beş yılda izlenen konjenital kalp hastalarının retrospektif incelenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fonksiyonel gastrointestinal problemi olan çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yeni bir TSH reseptör aktive edici mutasyon ile ilişkili ailevi hipertiroidi: Beş vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu: Bir yenidoğan vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beyin-omurilik sıvısı asiti: ventriküloperitoneal şanta bağlı seyrek görülen bir komplikasyon Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda ağrı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Giysiler ve çocuk sağlığı: Ne giysin? Nasıl yıkansın? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kistik fibrozisli çocuklarda hepatobiliyer etkilenme Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Annenin bebeğe bağlanması ile infantil kolik arasındaki ilişki Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Doğuştan kalp hastalığı olan yetişkin hastaların hastalıkları konusunda bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi