Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 95 Makale Bulundu
Neonatal kolestazlı vakaların geç dönemde değerlendirmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğan bebeklerde beyin-omurilik sıvısı askorbik asit düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Topuk kanı alınma sonrası bebeklerin ağlama sürelerine etki eden faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Rizomelik kondrodisplazi punktata: bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında Melkersson-Rosenthal sendromu ve steroid tedavisi: iki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Varisella zoster virus enfeksiyonları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Menenjit I: etiyopatogenez Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Subakut sklerozan panensefalit: klinik ve epidemiyolojik inceleme Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut paraparezi nedeniyle getirilip akut miyolositer lösemi tanısı alan iki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konuşma ve lisan problemi olan ve olmayan çocukların uyarlanmış şaşırtmacalı kelime testi ile santral işitsel işlemleme performanslarının incelenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Menenjit III: Tedavi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fankoni anemisinin genetik ve moleküler temelleri:
Meme kanseri (BRCA1, BRCA2) ve ataksi telanjektazi yolaklarıyla buluşan ilginç birçok genli hastalık modeli
Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye'deki yüksek nöral tüp defekti sıklığı ve önlemek için yapılabilecekler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ile doğan bebeklerde konjenital anomali sıklığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Solunum yetmezliği olan bir bronşiolitis obliterans vakasında noninvaziv mekanik ventilasyon Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kawasaki hastalığı: 11 vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şanlıurfa kırsal alanında 2-23 aylık çocukların aşılanma hızları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Femoral hipoplazi ve değişik yüz görünümü sendromu:Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda ürolitiyazis: Antalya yöresinde 10 yıllık deneyim Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Süt çocukluğu döneminde şilöz asit İki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Rizomelik kondrodisplazia punktataly bir vakada hipospadias Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Göğüs ön duvarında kitle ile tanı alan torasik aktinomikoz Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prilokaine bağlı toksik methemaglobinemide intravenöz askorbik asit kullanımı: İki vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fonksiyonel besinlerin sağlığımız üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan işitme taraması: başlangıçtan günümüze Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hacettepe Üniversitesi yenidoğan işitme taraması bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bir yaşındaki bir çocukta böbrekte taş nedeni olarak sistinüri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Endodermal sinus tümöründe spinal kord metastazı: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ghrelin: enerji metabolizmasının düzenlenmesinde yeni bir hormon Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Opsismodisplazi ve tubülopati birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şanlıurfa yöresinde 9-12 yaş grubu çocuklarda B12 vitamini ve folik asit eksikliği sıklığı ile bağırsak solucanlarıyla ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beta-ketotiyolaz eksikliği Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağının tanısal problemli kolestatik hastalığı: ilerleyici ailevi intrahepatik kolestaz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında diyabetik ketoasidoz ve tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bronkopulmoner Displazi: Tanımı, Patogenezi, Epidemiyolojisi ve Patolojisinde Yeni Görüşler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tip 1 diyabetli çocuklarda ilk başvuru bulgularının değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Neonatal Tetanoz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut solunum yolu enfeksiyonu ile getirilen çocuklara Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre hekim yaklaşımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Glutarik Asidüri Tip 1: İki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Pediatrik temel yaşam desteğinde güncel değişiklik önerileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnotropik tedavide yeni yaklaşımlar Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebeklerde serum hyaluronik asit düzeyi; bronkopulmoner displazinin işareti olabilir mi? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda ayaktan kan basıncı monitörizasyonu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder On dokuzuncu yüzyılda yetim çocuklara vasî tayini: Antalya örneği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bronkopulmoner displazili bebeklerde uzun süreli izlem ve yeniden hastaneye yatış özellikleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kritik hastada human albümin kullanımı: Üç vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kene çıkartılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan kolestazı olan 50 vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklar sigara dumanından pasif etkilenim açısından risk altında mı ?: bir ilköğretim okulu deneyimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Dünya'da ve Türkiye'de aşılama takvimindeki gelişmeler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İkinci ve üçüncü kez kızamık aşısı yapılan çocuklarda bağışıklık düzey değişimleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Selektif IgM eksikliği olan adolesan kız hastada ağır (komplike) suçiçeği enfeksiyonu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Aşı adjuvanları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kistik fibrozis-dışı bronşektazili çocukların klinik ve radyolojik özellikleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Toksokariazis: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda pnömokok enfeksiyonları ve aşılama Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken Tunç Çağı İkiztepe topluluğunda stronsiyum-kalsiyum oranı ile sütten kesme yaşının belirlenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Osteopetrozis ve raşitizm birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Analjezik proflaksisi aşı sonrası ateş reaksiyonu sıklığını ve aşı antikor yanıtını etkiler mi? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anotominin görsel boyutu üzerine tarihsel bir örnek: Harîta-i Vücûd-i Beşer 1327(1911/12) Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yardımcı üreme teknolojisi ile doğan bebeklerde Yeni Ballard Skorlaması ile gebelik yaşının belirlenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Persistan pulmoner hipertansiyon bulgularıyla ortaya çıkan propiyonik asidemi: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Masif alt gastrointestinal sistem kanaması ile getirilen Henoch-Schönlein purpuralı bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Geniş kalvaryum defektli bir aplasia kutis konjenita vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İmmünonütrisyondan farmakonütrisyona Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İstismara bağlı kafa travması: Bilimsel yayınlarda yeri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Perinatal asfikside hipotermi tedavisi ve pasif soğutma uygulamaları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Epileptik ensefalopatiler ve doğuştan metabolizma hastalıkları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesinin gebelik yaşı ile ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital anomalilerden korunma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken çocukluk döneminde Wolff-Parkinson-White sendromu tanısı alan hastaların klinik ve elektrofizyolojik değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre anemisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Diyabetes mellituslu bir hastada tiamine yanıt veren supraventriküler taşikardi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beyin-omurilik sıvısı asiti: ventriküloperitoneal şanta bağlı seyrek görülen bir komplikasyon Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Mitokondrial kompleks I eksikliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Lösemili çocuklarda tedavi öncesindeki folik asit, vitamin B12 ve 25-hidroksi vitamin D eksiklik ve yüksekliğinin sıklığı ve remisyona giriş ile ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İstismara bağlı kafa travması: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım üniteleri işitme taraması için uygun mu? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türk tıp öğrencileri arasında suçiçeği aşısı kabulü ve aşı ilişkili yan etkiler konusundaki tutumlar Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Perinatal letal hipofosfatazya: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnfluenza aşısı sonrası Guillain-Barré sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Diyabetik anne bebeğinde Goldenhar sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Umbilikal kateterizasyonu ilişkili seyrek görülen bir komplikasyon Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fasiyal sinir bozuklukları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal kolestaz: 94 olgunun geriye dönük incelenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuk hekimlerinin human papilloma virus aşıları hakkındaki bilgi ve eğilimleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Malatya il merkezi okul çağı çocuklarda işitme taramaları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital şilöz asit: fibrin yapıştırıcı ile tedavi edilen bir olgu sunumu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akondroplazide baba yaşı: İleri baba yaşı kaçtır? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yapışık ikizler: Son iki yılda görülen üç vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Down sendromunda ortalama anne yaşı ve doğuştan kalp hastalıklarının sıklığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akondroplazili süt çocuğunda solunum sıkıntısı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder COVID-19 pandemisinin hiperfenilalaninemi taraması başvurularına etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Uzamış bakteriyel bronşit tanısı alan hastalarda immunolojik değerlendirme yapılmalı mıdır? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr