Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 3
Menenjit III: Tedavi
Güler Kanra1, Mehmet Ceyhan1, Ateş Kara2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Profesörü, 2Pediatri Uzmanı Antibiyotiklerin 1930-40'lı yıllarda klinik kullanıma girmesi ile hemem hemen tamamen mortalite ile sonuçlanan menenjit vakalarında başarılı sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Tedavinin acil ve genellikle empirik başlandığı menenjit için son yıllarda, etken ajanlarda değişiklikler ve direnç gelişimi tedavinin planlanmasının önemini artırmıştır. Menenjitte gerek mortalite, gerekse morbidite direkt olarak etkili antimikrobial tedavinin başlangıç zamanı ile ilişkili olduğu ve sıklıkla tanı anında etken mikroorganizma kesin olarak gösterilemediği için tedavinin ampirik olması zorunludur. Bugün için menenjit tedavisinin tamamının parenteral olarak hastanede yapılması kabul gören klinik uygulamadır. Tedavide kullanılacak ilaçların birkaç özelliği sağlaması gereklidir. Birincisi; antimikrobiyal ajanın enfeksiyon bölgesi olan beyin-omurilik sıvısına etkili oranda geçmesidir, burada kan-beyin engelinden geçiş önem taşır. İkincisi, menenjit tedavisinde kullanılacal antimikrobiyal ajanın, hızlı bakteri eradikasyonu sağlamsı için bakterisidal olması gereklidir. Bir diğeri ise antimikrobial ajanın beyin-omurilik sıvısı içiresindeki metabolik süreci ve temizlenme süresidir. Tüm bu faktörler diikate alındığında bugün için kabul gören antimikrobiyal tedavi yaklaşımı yaş gruplarına göre yenidoğan dönemi için ampisilin üçüncü kuşak sefalosporin (sefotaksim, seftriakson) kombinasyonu, 1 ay - 3 ay, ampisilin, üçüncü kuşak sefalosporin, 3 ay - 5 yaş üçüncü kuşak sefalosporin, beş yaş ve üzerinde üçüncü kuşak sefalosporin, geriatrik yaş grubunda ampisilin, sefotaksim veya seftriakson kombinasyonu şeklindedir. Beş yaştan sonra en sık etken olan S. pneumonia'nın bölgesel penisilin direnç durumuna göre tedavi planlamasında glikopeptit (vankomisin veya teikoplanin) eklenmesi gerekli olabilir. Etken gösterildiğinde tedavinin etkene yönelik olması gereklidir. Ayrıca menenjit komplikasyonlarının gelişiminde enflamasyon rol oynadığı için antienflamatuar tedavinin, antimikrobiyal tedavi ile kombine edilmesi kabul gören yaklaşımdır. Bugün anti-enflamatuar tedavi de steroid kullanımı yaygın olarak uygulanan yaklaşım olmakla birlikte bir çok farklı ajan ile klinik çalışmalar da devam etmektedir. Anahtar Kelimeler : menenjit, çocuk, invazif enfeksiyonlar, tedavi, meningitis, childhood, invasive infections, treatment
Copyright © 2016 cshd.org.tr