Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015 , Vol 58 , Num 2
İntravenöz immünglobulin ilişkili aseptik menenjit: Bir vaka takdimi
*Kısmet Çıkı1, Yasemin Özsürekci2, Şukufe Şirinova1, Batuhan Yeke1, Özlem Bostancı1 Ateş Kara3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Araştırma Görevlisi 2Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, 3 Pediatri Profesörü
*İletişim: yas.oguz99@yahoo.com
İntravenöz immünglobülin (IVIG) uygulamalar immün yetmezlikler, otoimmün hastalıklar ve kronik enflamatuar hastalıklar gibi tıbbın birçok alanında farklı amaçlarla kullanılmaktadır. İnfüzyon sırasında sık görülen istenmeyen etkileri ateş, başağrısı, bulantı, kusma, miyalji gibi yan etkilerinin yanında akut renal yetmezlik, inme, akut miyokard enfarktüsü, aritmi, anaflaksi, derin ven trombozu, pulmoner emboli, transfüzyon ilişkili akut akciğer zedelenmesi, plevral efüzyon ve aseptik menenjit gibi hayatı tehdit edici infüzyon sırasında gelişebilen yan etkileri de bulunmaktadır. Biz bu vaka sunumları ile IVIG tedavisi sonrası gelişen baş ağrısı, kusma şikayetleri ile birlikte meninks irritasyon bulguları gelişip aseptik menenjit tanısı alan iki olguyu sunduk. Bu yazı ile amacımız klinik pratiğimizde giderek artan sıklıkta kullanım alanı bulan IVIG ile ilişkili olabilecek yan etkilerin hekimlerce akılda bulundurulması gerekliliğini vurgulamaktır. Anahtar Kelimeler : intravenoz immunglobulin, aseptik menenjit, yan etki.
Copyright © 2016 cshd.org.tr