Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 2
Çocuklarda ekstrapulmoner tüberküloz hastalığının tanı ve tedavisi
*Semra Şen1, Zümrüt Şahbudak Bal1, Fadıl Vardar2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatrik Enfeksiyon Uzmanı, 2Pediatri Profesörü *İletişim: semrasen19@gmail.com Tüberküloz hem gelişmekte hem de gelişmiş ülkelerde halen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çocuklarda immun durum, tedavi edilmemiş insan immün yetmezlik virusu (HİV) enfeksiyonu ve iki yaş altında olması; hastalığa dönüşme, ilerleyici veya ölümcül gitme ve ekstrapulmoner tüberküloz gelişme riskini arttırır. Ekstrapulmoner tüberküloz, çocuk hastalarda ayırıcı tanıda akılda tutulmalı, maligniteler dahil birçok tabloyu taklit edebileceği unutulmamalıdır. Bakteriyolojik kanıtların zorluğu nedeniyle temas öyküsü, klinik bulgular, grafi ve pozitif tüberküloz deri testi ile başlangıç tedavisine karar verilebilir. Şüphe halinde, kültürler alınarak ampirik tedavi seçeneğinin akılda tutulması, erken tanı ve tedavi ile mortalite ve morbidite azaltılabilir. Anahtar Kelimeler : ekstrapulmoner tüberküloz, çocuk.
Copyright © 2016 cshd.org.tr