Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 2
Prematüre retinopatisi sıklığı ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi
*Neslihan Zengin1, Esra Arun Özer2, Mehmet Özgür Zengin3, Gamze Türe4, Sümer Sütçüoğlu5, Ekrem Talay6
Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Pediatri Uzmanı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2Pediatri Doçenti, 4Göz Hastalıkları Doçenti, 5Pediatri Uzmanı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi 3Göz Hastalıkları Yardımcı Doçenti 6Göz Hastalıkları Uzmanı *İletişim: esra.arun@gmail.com Prematüre retinopatisi (PR), düşük doğum ağırlıklı ve erken doğan bebeklerde görülen retinal damarların anormal proliferasyonuna bağlı oluşan proliferative vasküler hastalıktır. Gelişmiş ülkelerde çocukluk çağı körlük nedenlerinin en önemlilerinden biridir. Bu çalışmada Ocak 2007-Aralık 2009 tarihleri arasında hastanemize yatırılan ve PR için tarama ve izlem muayeneleri yapılan prematüre bebeklerde PR gelişimi, tedavi gerektiren hastalığa ilerleme sıklığı ve PR gelişiminin risk faktörleri ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışma grubundaki toplam 558 bebekten 278’inde (% 49.8) çeşitli evrelerde PR geliştiği tespit edildi. Olguların %36.4’ünde tedavi gerektirmeyen, %13.4’ünde lazer tedavisi gerektiren PR vardı. PR gelişen ve gelişmeyen olgular arasında gebelik yaşı ve doğum ağırlığı bakımından anlamlı istatistiksel farklılık olduğu tespit edildi (p<0.001). Gruplar arasında cinsiyet, doğum şekli, çoğul gebelik ve taburculuk ağırlıkları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. PR gelişimi bakımından logistik regresyon analizi yapıldığında doğum ağırlığı ve gebelik yaşının PR gelişimini bağımsız faktörler olarak etkilediği saptandı (p<0.001). Sonuç olarak, ülkemizde bebek körlüklerini engellemek için etkili bir tarama programının gerekli olduğu, risk altındaki bebekleri daha iyi belirleyebilmek için daha fazla hastanın alındığı çok merkezli çalışmalara ihtiyaç duyulduğu kanısına varıldı. Çok küçük gebelik haftasında ve düşük doğum ağırlığında doğmuş, aylarca yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalmış, hayata bin bir güçlükle tutunmuş bebeklerin hayatlarının geri kalanını görme engelli olarak geçirmelerini engelleyici stratejiler geliştirilmesi gerektiği sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler : prematüre retinopatisi, risk faktörleri, tarama kriterleri.
Copyright © 2016 cshd.org.tr