Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 3
Neonatal aritmiler: yenidoğan yoğun bakım ünitesinde on yıllık deneyim
Emre Canpolat1, Ayşe Korkmaz2, Murat Yurdakök3, Alpay Çeliker3, Lütfü Önderoğlu4, Sema Özer3, Süheyla Özkutlu3, Gülşen Erdem5, Gülsevin Tekinalp3, Şule Yiğit6
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Araştırma Görevlisi, 2Pediatri Uzmanı, 3Pediatri Profesörü, 4Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü, 6Pediatri Doçenti, 5Emekli Pediatri Profesörü Neonatal aritmiler, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde seyrek rastlanmalarına rağmen, birçok kardiyovasküler, sistemik ve metabolik sorunlar ile birlikte görülebilirler. Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitemizde neonatal aritmilerin insidansının ve klinik özelliklerinin retrospektif olarak araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Ocak 1993 ile Aralık 2002 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde neonatal aritmi tanısı ile izlenmiş olan yenidoğanların dosyaları incelendi. Son 10 yıl içinde ünitemizde neonatal aritmi tanısı ile 26 hastanın izlendiği ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde neonatal aritmi insidansının %0.7 olduğu saptandı. Vakaların %62’si matür, %38’i ise prematürdü. Vakaların %46’sında prenatal tanı ve %23’ünde prenatal maternal dijitalizasyon ile tedavi uygulanmıştı. Neonatal aritmi ve konjenital kalp hastalığı vakaların %23’ünde belirlendi. Neonatal aritmilerin sıklığı ise şu şekildeydi: %38.0 sinüs bradikardisi, %30.0 supraventriküler taşikardi, %15 atrioventriküler blok, %3.8 Wolff-Parkinson-White sendromu, %3.8 supraventriküler ekstrasistol, %3.8 ventriküler ekstrasistol ve %3.8 hiperkalemiye bağlı sağ ventrikül ileti gecikmesi belirlendi. Uygulanan tedavi yöntemleri ise maternal dijitalizasyon, fetal ve neonatal dijitalizasyon, adenozin, elektriksel kardiyoversiyon ve epikardiyal kalp pili implantasyonu olarak belirlendi. Perinatal dönemdeki aritmiler seyrek fakat ciddi kardiak sorunlardır ve değişik kardiyak veya sistemik hastalıklar ile birlikte bulunabilirler. Prenatal tanı ile birlikte yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki yenidoğanların rutin kardiyorespiratuvar monitorizasyonu erken tanı ve tedavi açısından önemlidir. Anahtar Kelimeler : aritmi, yenidoğan, fetus, arrhythmia, newborn infant, fetus
Copyright © 2016 cshd.org.tr