Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 3
Konjenital diyafram hernili hastalarda ilk bulgular ve uzun süreli solunum fonksiyonları
Embiya Dilber1, Ayhan Göçmen2, Nural Kiper3, Uğur Özçelik3, Deniz Doğru4
Hacettepe Üniversitesi 1Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı, 3Pediatri Doçenti, 4Pediatrik Cerrahi Profesörü, 2Emekli Pediatri Profesörü Bu çalışmamızda konjenital diyafram hernisi olan 14 hastanın başvuru şikayetleri, ameliyat bulguları ve uzun süreli solunum fonksiyonları incelenmiştir. Hastaların getirildikleri sırada şikayetleri, fizik muayene, radyolojik ve ameliyat bulguları, ameliyat sonrası komplikasyonlara ait bilgiler hasta dosyalarından alındı. Hastalar ameliyat sonrası iki ile 17 yıl arasında değişen sürelerde çağırılarak fizik muayeneleri tekrarlanıp, radyolojik bulguları ve solunum fonksiyon testleri ile yeniden değerlendirildi. Ondört hastanın beşi yenidoğan döneminde, dokuz hasta ise yenidoğan döneminden sonra tanı almıştır. Hastaların sekizinde herni sol tarafta, dördünde sağ tarafta, ikisinde ise retrosternal herni saptandı. Ağırlıklı olarak solunum sistemi ile ilgili olan başvuru şikayetleri, ameliyat sonrası tüm hastalarda kaybolmuştu. Solunum fonksiyon testlerini yapamayan dört yaşındaki bir hasta dışında tüm hastalarda solunum fonksiyon testleri normal bulundu. Yine kan gazları çalışılabilen 10 hastada sonuçlar normal bulundu. Dört hastada floroskopi ile diyafram hareketlerinde klinik olarak önemli olmayan azalma saptandı. Anahtar Kelimeler : konjenital diyafram hernisi, solunum fonksiyon testleri, congenital diaphragmatic hernia, pulmonary function test
Copyright © 2016 cshd.org.tr