Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 3
Çocukluk çağı pnömonilerinde serum prokalsitonin düzeyleri
M. Hakan Poyrazoğlu1, Hüseyin Per2, Mustafa Öztürk3, Necati Bingöl4, Kazım Üzüm5
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Yardımcı Doçenti, 2Pediatri Uzmanı, 3Pediatri Profesörü, 5Pediatri Doçenti, Bayındır Tıp Merkezi (Ankara) 4Biyokimya Uzmanı Bakteriyel pnömoni çocukluk döneminde sık görülen bir enfeksiyondur. Klinik ve radyolojik bulgularla bakteriyel pnömoniyi viral pnömoniden ayırmak zordur. Serum prokalsitonin düzeylerinin bakteriyel enfeksiyonda yükseldiği viral enfeksiyonda düşük kaldığı bildirilmiştir. Bu çalışmada pnömoni tanısı konulan çocuklarda serum prokalsitonin düzeylerinin ve bakteriyel/bakteriyel olmayan pnömoni ayırımındaki değerinin belirlenmesi amaçlandı. Bunun için pnömoni tanısı konulan ve hastanede yatırılarak tedavi edilen 28 çocuk hastada (11 bakteriyel pnömoni, 17 bakteriyel olmayan pnömoni) serum prokalsitonin düzeyleri ölçülerek 10 sağlıklı çocuktan oluşan kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Bakteriyel pnömoni grubunun serum prokalsitonin düzeyleri hem bakteriyel olmayan pnömoni grubu hem de kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Serum prokalsitonin ³2 ng/ml olduğunda bakteriyel pnömoniyi göstermedeki duyarlılık %90, özgüllük %100 olarak bulunurken, bu değerler CRP > 50 mg/L olduğunda %100 ve %100, beyaz küre > 15000/mm3 olduğunda %90 ve %100 olarak belirlendi. Sonuçlarımız serum prokalsitonin düzeylerinin bakteriyel/bakteriyel olmayan pnömoni ayırımında kullanılabilecek bir parametre olabileceğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler : pnömoni, prokalsitonin, çocukluk çağı, pneumonia, procalcitonin, childhood
Copyright © 2016 cshd.org.tr