Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 3
Sepsisli çocuklarda serum interselüler adezyon molekülü-1 düzeyleri
Uğur Deveci1, Selime Ayaz2, Ayşe Ayaz1, Murat Elevli3
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Pediatri Uzmanı, 3Pediatri Profesörü, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Hematoloji Laboratuvarı 2Biyokimya Uzmanı Sepsis tanı ve tedavisinde yıllar içinde önemli gelişmeler sağlanmasına karşın önemli bir mortalite nedeni olmaya devam etmektedir. Sepsisin tanısı erken konulduğunda mortalite ve morbidite azalmaktadır. Enflamasyonun erken evresinde önemli immünolojik parametrelerden biri olan interselüler adhezyon molekülü-1 (ICAM-1) sepsisin erken tanısında önemli bir belirleyici olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada 80 sepsisli hastada serum ICAM-1 düzeyleri ELISA yöntemiyle ölçülerek aynı yaş grubunda 20 sağlıklı çocuk ile karşılaştırıldı. Çalışmamızda sepsisli hastalarda serum ICAM-1 düzeyleri sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). Ayrıca ölen sepsisli hastalarda yaşayanlara göre serum ICAM-1 düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.001). Sonuç olarak sepsisin tanısında ve prognozunun tayininde serum ICAM-1’in bir belirteç olabileceği düşünüldü. Mortalite ve morbiditenin saptanmasında erken bir haberci olabileceği kanısına varıldı. Anahtar Kelimeler : sepsis, septik şok, interselüler adezyon molekülü-1, sepsis, septic shock, intercellular adhesion molecule-1
Copyright © 2016 cshd.org.tr