Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012 , Vol 55 , Num 4
Tıp eğitiminde hikâyenin gücü
*Cengiz Yakıncı1, Habip Almiş2, Hasan Kavruk3
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Profesörü, 2 Pediatri Araştırma Görevlisi, Eğitim Fakültesi 3Edebiyat Profesörü

“Hikâye anlatmalısın. Hayatın anlam içermesi ve devam edebilmesi için bu kaçınılmazdır.”
Simon Ortiz Tıp eğitiminde amaç; bu eğitimi alan hekim adaylarının içinde yaşadıkları toplumun ve tüm insanlığın sağlık sorunlarını bilen, bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, mesleğinin etik kurallarına uyan, araştırıcı, sorgulayıcı, kendini sürekli olarak yenileyip geliştirebilen bireyler olmalarını sağlamaktır. Tıp eğitimi sırasında verilen kavramların günlük hayattaki olaylarla ilişkilendirilmesi, öğretilmesi hedeflenen bilgileri, sınav için ezberlenen ve sınav sonrası unutulan soyut kavramlar olmaktan çıkarır. Bu uygulama ile kavramların somutlaşması sağlanarak bilgilerin akılda kalıcılığı artırılabilir. Bu düşünceden hareketle tıp eğitiminde öğrenmeyi kalıcı ve anlamlı hale getirebilecek, öğrenilen bilgileri günlük hayatla ilişkilendirebilen farklı ve motivasyonu artırıcı öğretim yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Tıp eğitiminde öğrenilmesi güç ve akılda kalıcılığı zor olan bilgi ve kavramların öğretilmesinde hikâye metinlerinden etkin şekilde faydalanılabilir. Bu çalışmada, hikâye metinlerinin tıp eğitiminde kullanılmasının öğretilen bilgilerin akılda kalıcılığını arttıracağı, hikâye yoluyla keyifli bir öğrenme ortamının yaratılacağı, hekimlerin evrensel ve insani değerleri daha rahat özümseyebilecekleri ve bu sayede tıp eğitimine yeni bir boyut kazandırılabileceği düşüncesine vurgu yapılmaktadır. Anahtar Kelimeler : tıp eğitimi, hikâye.

Copyright © 2016 cshd.org.tr