Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012 , Vol 55 , Num 4
Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesinin gebelik yaşı ile ilişkisi
*Hasan Kılıçdağ1, Birgin Törer1, Hande Gülcan2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Neonatoloji Uzmanı,2 Pediatri Doçenti İndirek hiperbilirübinemi tanısı alan yenidoğanlarda G6PD aktivitesinin gebelik yaşına göre farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yenidoğan Ünitesine beş yıl boyunca indirekt hiperbilirübinemi tanısı alan 122 prematüre (71 erkek, 51 kız) ve 520 zamanında doğmuş (290 erkek, 230 kız) yenidoğan bebekte yapıldı. Yirmidokuz hafta altı sadece iki hasta olduğu için istatistiksel değerlendirme yapılamadı. Her iki cinsiyette de gebelik yaşı 29–32 hafta (n: 30), 33–36 hafta (n: 90) ve 37 hafta ve üzeri (n: 520) yenidoğanlarda G6PD aktivitesi arasında istatistiksel öneme sahip farklılık bulunmadı. Anahtar Kelimeler : G6PD aktivitesi, gebelik yaşı.
Copyright © 2016 cshd.org.tr