Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012 , Vol 55 , Num 4
Juvenil idiyopatik artrit tanılı çocuklarda D vitamini düzeyleri
*Elif Çomak1, Çağla Serpil Doğan1, Arife Uslu Gökçeoğlu1, Ebru Barsal Çetiner2, Sabahat Özdem3, Mustafa Koyun4, Sema Akman5
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Araştırma Görevlisi, 3Biyokimya Doçenti, 4Pediatri Doçenti, 5Pediatri Profesörü Bu çalışmada juvenil idiyopatik artrit (JİA) tanısı ile izlenen çocuklarda D vitamini düzeyleri ve ilişkili olabilecek faktörler değerlendirildi. Mart 2011 – Ekim 2011 tarihleri arasında JİA tanısı ile izlenen çocuk hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar serum 25(OH) vitamin D düzeylerine göre üç gruba ayrıldı. D vitamini düzeyleri yeterli bulunanlar (>20 ng/ml) Grup I’de, yetersizliği bulunanlar (15-20 ng/ml) Grup II’de, eksikliği bulunan hastalar (<15ng/ml) Grup III’te yer aldı. Çalışmaya alınan 76 hastanın 45’i kız (%59.2), yaş ortalaması 10.0±4.2 yıl, ortanca izlem süresi 12 ay (3-110 ay) idi. Ortalama D vitamini düzeyi 21.6±12.7 ng/ml bulundu. On üç hastada (%17.1) D vitamini yetersizliği (15 -20 ng/ml) ve 28 hastada (%36.8) D vitamini eksikliği (<15 ng/ml) olmak üzere toplam 41 hastada (%53.9) D vitamini düzeyi 20 ng/ml’nin altındaydı. Alkalen fosfataz düzeyi 23 hastada (%30.2), PTH düzeyi 16 hastada (%22.2) yüksek bulundu. Sonuç olarak JİA’lı çocuk hastalarda D vitamini eksikliğinin sık olduğu bu hastalar D vitamini eksikliği yönünden düzenli olarak izlenmesi ve D vitamini desteği vurgulandı. Anahtar Kelimeler : juvenil idiyopatik artrit, çocuk, D vitamini.
Copyright © 2016 cshd.org.tr