Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012 , Vol 55 , Num 1
Akut romatizmal ateşli çocuklarda sınıf I ve II HLA antijenlerinin dağılımı
*Selçuk Yazıcı1, Naci Ceviz2
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Pediatri Profesörü Çalışmamızın amacı yaşadığımız toplumda akut romatizmal ateş (ARA) ile ilişkili olabilecek insan lökosit antijen (Human Leukocyte Antigens - HLA) tiplerini, nisbeten daha homojen hasta gruplarında araştırmaktı. Çalışma grubunu 80 hasta (10.6±2.6 yaş, aralık 5-18 yaş), kontrol grubunu 63 sağlıklı kemik iliği veya böbrek vericisi oluşturdu. Hastalarda HLA antijen tiplendirmesi PCR (Polymerase Chain Reaction) yöntemiyle yapıldı. Tüm ARA’lı hastalar ile kontroller arasında HLA antijenlerinin sıklıkları açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı. Hastalar ilk ataktaki major bulgularına göre ayrıldığında izole karditli hastalarda (n=25) HLA B27 (p<0.05), poliartrit + karditli hastalarda (n=30) HLA B57 (p<0.05), izole koreli hastalarda (n=3) HLA A2 ve B48 (p<0.05) ve kore+karditli hastalarda (n=14) HLA B13 (p<0.05) kontrol vakalardan daha yüksek sıklıkta saptandı. İzole artrit için böyle bir ilişki saptanmadı. Homojenize gruplarda yapılan analizler hastalığın ilk atağının gelişmesinde HLA sınıf I antijenlerinin etkili olabileceğine işaret etti. Her alt grupta daha fazla hastanın olacağı geniş çalışmalarla sonuçlarımızın doğrulanması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : akut romatizmal ateş, HLA antijenleri.
Copyright © 2016 cshd.org.tr