Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012 , Vol 55 , Num 1
Türkiye’de respiratuvar sinsityal virüs enfeksiyonlarının mevsimsel özellikleri: İki yıllık epidemiyoloji çalışması
*
Türk Neonatoloji Derneği Respiratuar Sinsityal Virüs Enfeksiyonları Çalışma Grubu Türkiye’deki 32 hastanede alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) tanısıyla hastaneye yatırılan iki yaşından küçük çocuklarda, Mayıs 2008 ile Eylül 2010 arasında gerçekleştirilen bu çalışmada, meteorolojik verilerle ilişkili epidemiyolojik çalışma sonuçları sunulmaktadır. RSV enfeksiyonuna karşı palivizumab uygulanan çocuklarla hastaneye yatış, acil servis veya polikliniğe başvurudan sonraki 24 saat içinde respiratuar örneklerin alınamadığı olgular çalışma dışında tutuldu. Hastalardan nazal yıkama, nazofarengeal aspirasyon, nazal veya nazofarengeal sürüntü yöntemleri ile alınan örneklerde RSV varlığını saptamak amacıyla RSV Respi-Strip test kitleri kullanıldı. Tüm şehirlere ait aylık ortalama sıcaklık, bağıl nem ve yağış miktarını içeren meteorolojik veriler, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden sağlandı. Çalışmada, ortalama yaşı 6.4 aylık olan 3464 (%61.9’u erkek) hasta değerlendirildi. Tüm örneklerdeki RSV pozitifliği %16.9 (585 hasta) bulundu. Yaş grupları arasında en yüksek RSV pozitifliği 0-3 ay yaş aralığındaki çocuklarda idi (%37.5). Türkiye bir bütün olarak değerlendirdiğinde, RSV pozitifliği çalışmanın birinci yılında Ocak, ikinci yılında Mart aylarında en yüksek değerde bulundu. RSV aktivitesi iki sezonda iki farklı görünüme sahipti; birinci sezonda erken dönemde güçlü RSV aktivitesi görülürken ikinci sezonda geç dönemde zayıf RSV aktivitesi tespit edildi. RSV, bağıl nem (p<0.001, R= 0.627) ve yağış miktarı (p=0.001, R=0.572) ile anlamlı pozitif korelasyona sahipken, sıcaklık ile anlamlı negatif korelasyon bulundu (p<0.001, R= -0.778). Meteorolojik değişkenlerle bölgelerdeki RSV pozitifliği arasında korelasyon incelemesi yapıldı. Değerlendirilen dört bölgedeki RSV pozitifliği ile bağıl nem arasında anlamlı pozitif korelasyon, RSV pozitifliği ile sıcaklık arasında ise anlamlı negatif korelasyon bulundu. Yağış miktarları Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri dışındaki bölgelerde RSV enfeksiyonlarının sıklığı ile pozitif korelasyon gösteriyordu. Anahtar Kelimeler :
Copyright © 2016 cshd.org.tr