Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011 , Vol 54 , Num 4
Ailevi Akdeniz ateşi tanısı alan çocuk ve ergenlerin psikiyatrik yönleri
*Tülin Fidan1, Vildan Ertekin2, İlknur Sürücü3
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1Yardımcı Doçenti, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 2Pediatri Uzmanı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 3Pediatri Uzmanı Bu çalışmanın amacı ailevi Akdeniz ateşi (AAA) tanısı alan çocuk ve ergen hastalar ve annelerindeki psikiyatrik belirtileri araştırmaktır. AAA tanısı alan 50 çocuk ve ergen ile sağlıklı 50 çocuk ve ergen bu çalışmaya alındı. Çocuk ve ergenlere Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ), Çocuklar için Durumluluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği (ÇDSKÖ) ve Görsel Analog Skalası (GAS), annelerine ise Belirti Tarama Envanteri (SCL-90-R) uygulandı. AAA tanısı alan çocuk ve ergenlerin %56’sı kız, % 44’ü erkekti ve ortalama yaşları 12.2 ±2.9 idi. AAA tanısı alanlarla kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet, ÇDÖ, ÇDSKÖ, GAS açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). AAA tanısı alan çocuk ve ergenlerin annelerinin SCL-90-R alt ölçeklerinin ortalama değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Bu çalışmada AAA tanısı alan çocuk ve ergenlerde psikiyatrik bulgular sağlıklı çocuklardan farklı bulunmadı. Çocuk ve ergenlerin başarı düzeylerinin yüksek olması ve annelerin psikolojik açıdan sağlıklı olması, AAA tanısı alan çocuk ve ergenlerde psikiyatrik eş hastalanım açısından koruyucu faktörler olabileceği düşünüldü. Anahtar Kelimeler : Ailevi Akdeniz ateşi, psikiyatrik bulgular, çocuk ve ergen.
Copyright © 2016 cshd.org.tr