Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 4
Yenidoğanlarda torba ve suprapubik aspirasyon yöntemi ile alınan idrar kültürü sonuçlarının karşılaştırılması
Münevver Türkmen1, Pınar Özkan2, S. Ayvaz Aydoğdu3, Ayşe Tosun3, Nevin Semerci4, Ferah Sönmez5
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Araştırma Görevlisi
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Yardımcı Doçenti
4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı
5Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
İdrar yolu enfeksiyonu tanısında idrar kültürü altın standart kabul edilir. Steril torba yöntemiyle alınan idrar örneğinde bulaş riski yüksektir. Suprapubik aspirasyon gibi güvenilir bir yöntemle enfeksiyon tanısının konması, gereksiz antibiyotik kullanımını, ileri inceleme ve hastaların uzun süreli izlemini engelleyecektir. Çalışmamızda; idrar yolu enfeksiyonu tanısı kuşkulu olan yenidoğanlarda, torba ve suprapubik aspirasyon yöntemleriyle alınan idrar kültürü sonuçları ve klinik bulgular değerlendirilmiştir. Ocak 2001-Mart 2007 tarihleri arasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde izlenen 1183 yenidoğan arasından idrar yolu enfeksiyonu düşünülen 105 olgudan torba idrar kültürü gönderildi. Bulaş veya üreme rapor edilenler arasında kliniği ve diğer laboratuvar bulgularıyla tanısı kuşkulu olan 76 olguya suprapubik aspirasyon yapıldı. Torba idrar kültüründe üreme olan 34 olgunun %14.7, bulaş olan 42 olgunun %4.8’de suprapubik aspirasyon kültüründe üreme saptandı. Bu sonuçlar yenidoğan döneminde torba ile alınan idrar kültürünün yalancı pozitiflik oranının yüksek olduğunu, tanı için suprabupik aspirasyon yönteminin deneyimli ellerde ciddi komplikasyonlara yol açmadan güvenle uygulanabileceğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler : yenidoğan, suprapubik aspirasyon, idrar yolu enfeksiyonu.
newborn, suprapubic aspiration, urinary tract infection.
Copyright © 2016 cshd.org.tr