Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 3
Yenidoğan kolestazı olan 50 vakanın değerlendirilmesi
Zarife Kuloğlu1, Çağlar Ödek2, Ceyda Tuna Kırsaçlıoğlu3, Aydan Kansu4 Esra Erden5, Nurten Girgin4
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Yardımcı Doçenti
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
5Patoloji Profesörü
Bu çalışmanın amacı yenidoğan kolestazı olan hastalarımızın geriye dönük olarak değerlendirilmesidir. Kliniğimizde yenidoğan kolestazı tanısı alan 50 hastanın (30 erkek, ortanca yaş 2 ay) klinik, laboratuvar, radyolojik ve histopatolojik özellikleri incelendi. Hastaların %74'inde karaciğer içi, %26'sinde ise karaciğer dışı nedenlere bağlı kolestaz geliştiği saptandı. Renksiz dışkılamanın karaciğer dışı kolestazı olan hastalarda daha erken ortaya çıktığı, serum transaminaz, GGT, ALP ve bilirübin düzeylerinin daha yüksek olduğu; karaciğer içi kolestazı olanlarda ise doğum ağırlığının daha düşük, akrabalık sıklığının daha fazla olduğu saptandı. Hastaların 34'ü ortanca 12 ay (1-120 ay) izlendi. Karaciğer yetmezliği ile uyumlu bulgular %20. 5'inde gelişti. İzlemdeki 19 hastanın klinik ve laboratuvar bulguları normal sınırlardaydı. Sonuç olarak uzamış sarılık durumunda yenidoğan kolestazı olasılığının akla getirilmesi, bu hastalarda tanı için biyokimyasal, serolojik ve metabolik testlerin çok değerli olduğu, kolestaz nedenlerinin belirlenmesinde karaciğer biyopsisinin en duyarlı yöntem olduğu vurgulandı. Anahtar Kelimeler : yenidoğan, kolestaz
neonate, cholestasis
Copyright © 2016 cshd.org.tr