Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 2
Spastik kuadriparetik serebral paralizili çocuklarda kalça problemlerine neden olan değişik faktörlerin incelenmesi
Tülay Tarsuslu1, Ferda Dokuztuğ2
1Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesörü
Çalışmamızın amacı; spastik kuadriparatik serebral paralizi çocukların ayakta durma pozisyonuna ve ağırlık aktarma eğitimine başlama yaşlarını incelemek, kalça eklemlerinde subluksasyon ve/veya dislokasyon gelişme oranını belirlemek ve erken dönemde ayakta durma pozisyona geçiş ve ağırlık aktarma eğitiminin kalça subluksasyon ve dislokasyon oranına etkisini incelemekti. Araştırmaya yaş ortalaması 98.9±59.1 ay (9-192 ay) olan, 43 spastik kuadriparatik SP’li hasta katıldı. Hastaların, Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi’ne (GMFCS) göre fonksiyonel düzeyleri ve tutulum şiddeti belirlendi. Kas tonusu değerlendirmesi, Modifiye Ashworth Skalası’na (MAS) göre yapıldı. Ailelerden hastaların ilk defa kaç yaşında düzenli olarak ayağa kaldırılmaya başlandığı öğrenildi. Ayrıca hastaların kalça eklemlerinde subluksasyon ve/veya dislokasyon olup olmadığı ortopedi ve travmatoloji uzmanı bir hekim tarafından son altı ay içinde çekilmiş kalça eklemi radyogramı ile belirlendi. Hastalarda, ayağa kalkma ve ağırlık aktarma eğitimine başlanma yaşı kızlarda 30.2±26.4 ay, erkeklerde ise 63.8±46.2 ay bulundu ve 43 hastanın 11’inde (%25.58) kalça dislokasyonu ve üçünde (%7.0) subluksasyon geliştiği saptandı. Kalça fleksör, adduktör, internal rotatör ve hamstring kaslarının spastisite değerleri ile kalça subluksasyon ve/veya dislokasyon görülme oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulundu (p<0.05). SP’li çocuklarda erken dönemden itibaren, fizyoterapi ve rehabilitasyon programına başlanmasının, çok fazla destekle de olsa çocukların ayağa kaldırılıp ayakta durma ve ağırlık aktarma eğitimine alınmasının ilerde meydana gelebilecek sekonder kalça problemlerini önleyebileceğini düşünüyoruz. Anahtar Kelimeler : serebral paralizi, kalça subluksasyonu, kalça dislokasyonu, ayakta durma pozisyonu, ağırlık aktarma, cerebral palsy, hip subluxation, hip dislocation, standing position, weight bearing
Copyright © 2016 cshd.org.tr