Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 2
Yenidoğanın geçici takipnesinde diürez ve renal sodyum atılımı
Ayşe Korkmaz1, Gülsevin Tekinalp2, Murat Yurdakök2, Şule Yiğit2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
Yenidoğanın geçici takipnesi (YGT) esas olarak akciğer epiteliyal Na+ kanalı (ENaC) fonksiyonuna bağlı olan fetal akciğer sıvısının uzaklaştırılmasındaki gecikme sonucu gelişir. Organizmadan sıvı ve Na+ klirensi benzer şekilde ENaC aracılıklı renal tübüler fonksiyon ile düzenlenmesine rağmen, bozulmuş olan bu pulmoner sıvı ve Na+ dengesine olan renal yanıtlar tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada YGT olan yenidoğanlarda diürez ve natriürez düzeyinin belirlenerek renal sıvı ve Na+ dengesinin araştırılması amaçlandı. YGT olan yenidoğanlar çalışma grubunu, sağlıklı yenidoğanlar ise kontrol grubunu oluşturdu. Tüm vakalara standart intravenöz sıvı ve oral beslenme uygulandı ve yaşamın ilk 24 saati sonunda tüm vakalarda günlük idrar çıkarımı (ml/kg/gün), fraksiyone sodyum atılımı (FENa) ve vücut ağırlığı kaybı hesaplandı. YGT olan grupta ortalama günlük idrar çıkarımı (24.2±2.6 ml/kg/gün), ortalama FENa (0.49±0.2) ve ortalama vücut ağırlığı kaybı (%5±1.1) kontrol grubuna göre (sırasıyla 27.2±5.1 ml/kg/gün, 0.64±0.2 ve %8±1.3, p<0.05) istatistiksel olarak önemli ölçüde düşük bulundu. Bu sonuçlar literatürde YGT olan yenidoğanlarda bildirilmiş olan düşük atriyal natriüretik peptid (ANP) düzeyleri ile uyumluydu. Bu düşük ANP düzeyinin renal tübüler hücrelerde ENaC’nın yetersiz inhibisyonuna ve sonuç olarak azalmış diürez ve natriüreze neden olabileceği düşünüldü. YGT’nin patofizyolojisinde hem pulmoner hem de renal sıvı ve Na+ trasportunu etkileyen ortak sistemik faktörler etkili olabilir. Anahtar Kelimeler : yenidoğanın geçici takipnesi, yaş akciğer, diürez, sodyum, newborn, infant, transient tachypnea, wet lung, diuresis, sodium
Copyright © 2016 cshd.org.tr