Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 1
Meningokoksemik hastalıkta mortaliteyi etkileyen faktörler
Başak Akyıldız1, Nedret Uzel2, Agop Çitak3, Demet Soysal4, Metin Karaböcüoğlu2, Raif Üçsel3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
Meningokoksemi ateş, peteşiyal döküntü ile karakterize purpura fulminans, septik şok ve çoklu organ yetersizliğine neden olan bir hastalık olup, çocuklardaki gidişi ve gelişebilecek komplikasyonların mortaliteye etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmamızda Ocak 2000-Aralık 2005 tarihleri arasında meningokoksemik hastalık tanısı ile yatan 65 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar yaş, cinsiyet, başvuru semptomları ve şekli, Glasgow koma skoru (GKS) ve PRISM III skoru, yatış süreleri, mekanik ventilasyon ihtiyacı ve süresi, uygulanan ilaçlar, hematolojik ve biyokimyasal parametreleri, kültürde üreme özellikleri ve gelişen komplikasyonlar ve organ tutulumları açısından değerlendirildi. Çalışmaya alınan hastaların %50.7’si erkek, (n=33), %49.3’ü (n=32) kızdı. Yaş ortalaması kızlarda 41.5±29.4 ay, erkeklerde 45±32.2 ay (4.5 ay-10 yaş) idi. Hastaların %23’ünde (n=15) meningokosemi ve menenjit, %30.7'sinde (n=20) menenjit, %46.1'inde (n=30) sadece meningokoksemi tespit edildi; 12’si (10 meningokoksemi, iki meningokoksemi ve menenjit) kaybedildi. İki yaşından küçüklerde ve kızlarda mortalite anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.05). Ölenlerde yaşayanlara göre GKS düşük, PRISM III skoru yüksekti (p<0.05). PT, PTT uzunluğu, nötropeni ve trombositopeni varlığının mortaliteyi arttırdığı saptandı (p<0.05, p<0.01, p<0.05). Serum sodyum ve kalsiyum düzeyleri ölen vakalarda düşüktü (p<0.05). Dördün üzerinde organ tutulumu olanlarda mortalite yüksekti (P<0.0001). En sık kardiyovasküler sistem tutulumu tespit edildi. On bir hastada meningoksemiye ait komplikasyon (dördünde artrit, üçünde miyokardit, ikisinde respiratuar distres sendromu, ikisinde akut böbrek yetmezliği) saptandı. Meningokoksemide gelişebilecek komplikasyonların bilinerek bunları önlemeye yönelik erken dönemde hızlı ve agresif tedavi yapılması önemlidir. Anahtar Kelimeler : meningokoksemi, peteşi, çoklu organ yetersizliği, meningococcemia, petechiae, multiorgan failure
Copyright © 2016 cshd.org.tr