Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 4
Obes çocuklarda kan homosistein düzeylerinin ve diğer potansiyel erken aterosklerotik risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Müferet Ergüven1, Ayşegül Doğu1, Öznur Yılmaz2
1İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Uzmanı
2İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Asistanı
Bu Çalışma, obes çocuklarda hipertansiyon, dislipidemi, insülin direnci ve hiperhomosisteinemi gibi ateroskleroz oluşumunda rolü olan potansiyel risk faktörlerini değerlendirerek, obes çocukların erişkin dönemde karşılaşabilecekleri komplikasyonlara dikkat çekmek amacıyla yapıldı. Yaşları 5-17 arası değişen 58 obes çocuk erken aterosklerotik risk faktörleri açısından değerlendirildi. Kontrol grubu 29 sağlıklı obes olmayan çocuktan oluşmaktaydı. Obes çocuklar da kendi aralarında pubertal ve prepubertal olmak üzere ikiye ayrıldı. Beden kitle indeksi (BKİ) obes çocuklarda 29.18±4.27 kg/m2, kontrol grubunda ise 17.92±2.19 kg/m2 olarak bulundu. İki grup arasında yaş ve cinsiyet bakımından anlamlı farklılık yoktu. Sistolik ve diyastolik kan basıncı, trigliserit, açlık insülin düzeyi, açlık glukoz düzeyleri ve HOMA-IR indeksi obes çocuklarda anlamlı yüksek bulundu. Obez çocuklarda plazma homosistein düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksekti (p=0.013). HOMA-IR indeksi ve bel-kalça oranları arasında pozitif korelasyon bulundu (p=0.033). Obes çocuklar arasında LDL-C ve 120. dakika glukoz düzeyleri, pubertal çocuklarda prepubertal gruba göre anlamlı düzeyde yüksekti (p=0.05, p=0.026). Obesitenin çocuklarda, erken ateroskleroz gelişiminde hipertansiyon, dislipidemi ve hiperhomosisteinemi ile beraber rol oynayan önemli bir faktör olduğu bir kez daha vurgulandı. Anahtar Kelimeler : Ateroskleroz, çocukluk çağı obesitesi, hiperhomosisteinemi, Atherosclerosis, childhood obesity, hyperhomocysteinemia
Copyright © 2016 cshd.org.tr