Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 1
Çocukluk çağı baş ağrılarının prospektif değerlendirilmesi
Füsun Alehan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Yardımcı Doçenti Çocuklardaki baş ağrılarının etiyolojisini, klinik özelliklerini ve görüntüleme yöntemlerinin tanıya olan katkısını araştırmak amacıyla bu prospektif çalışma planlandı. Çalışmaya yaşları 3.5 ile 16.5 arasında değişen 55’i kız 40’ı erkek toplam 95 vaka alındı. Baş ağrıları “International Headache Society” kriterleri gözönüne alınarak sınıflandırıldı. Hastaların 70’inde bilgisayarlı beyin tomografisi veya kranial manyetik rezonans görüntüleme incelemesi yapıldı. Baş ağrısı nedenleri arasında ilk sırada 42 hasta (%44.2) ile migren gelmekte, bunu 30 hasta (%31.5) ile gerilim tipi baş ağrısı, dokuz hasta ile sinüzit ve beş hasta ile epilepsi izlemekteydi. Migrenli hastaların %54’ünde presipitan faktörler ve %78.5’ unda aile öyküsü vardı. Nörolojik görüntüleme yöntemlerinin 17’si anormal bulundu, ancak bunlardan yalnızca 10’unun (sekiz sinüzit, bir araknoid kist, bir servikal sirinks) baş ağrısı ile direk ilişkili olduğu düşünüldü. Bu bulguların hiçbirisi cerrahi girişim gerektirmedi. Sonuç olarak, bu çalışmada çocuklardaki başağrılarının büyük çoğunluğunun migren ve gerilim tipi başağrıları gibi benign nedenlere bağlı olduğu ve görüntüleme yöntemlerinin ancak seçilmiş vakalarda yararlı olabileceği görüldü. Anahtar Kelimeler : baş ağrısı, etiyoloji, migren, çocuk, Helicobacter pylori, child, treatment, omeprazole, ranitidine
Copyright © 2016 cshd.org.tr