Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 2
Çölyak hastalığında reflü ösefajit sıklığı
Murat Çakır1, Gökhan Tümgör1, Hasan Ali Yüksekkaya1, Semiha Terlemez2 Raşit Vural Yağcı3, Sema Aydoğdu3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı,
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Çölyak hastalığında özellikle alt ösefageal sfinkter basıncında azalma gibi birçok gastrointestinal sistem motor anormallikleri bildirilmiştir. Bu nedenle bu hastalar reflü ösefajit için risk altındadırlar. Bu çalışmada yeni tanı çölyak hastalarında reflü ösefajit ve reflü semptomlarının sıklığı araştırıldı. Çalışmaya 71 çölyak hastası ile aynı dönem içinde bölümümüzde kronik karın ağrısı, kusma ve gastrointestinal kanama nedeni ile endoskopi yapılmış 292 hasta alındı. Distal ösefageal biyopsilerin histopatolojik incelemesinde çölyak hastalarının 19'unda (%26.7), kontrol grubunda ise 34 hastada (%11.6) ösefajit ile uyumlu bulgu vardı (p<0.001). Kusma, bulantı, yutma güçlüğü gibi reflü ile ilgili semptomlar ösefajiti olan hastalarda daha sıktı (bulantı için p<0.05). Ösefajiti olan ve olmayan çölyak hastaları arasında histopatolojik evre yönünden herhangi bir farklılık saptanmadı. Reflü ösefajiti olan hastalarda serum ferritin düzeyi daha düşük saptandı (4.6±3.5 μg/dl, 10.1±12.9 μg/dl; p<0.05). Demir eksikliği anemisi ösefajiti olan hastalarda daha sık saptanmasına rağmen fark istatiksel olarak anlamlı değildi. Hastaların izlemlerinde reflü ile ilgili semptomların glutensiz diyet ile yaklaşık altı ay sonunda düzeldiği gözlendi. Bu çalışmada çölyak hastalığında reflü ösefajit sıklığının artmış olduğu gösterildi. İmmünohistokimyasal ve morfometrik çalışmalarla çölyak hastalığındaki özofageal hasarın patogenezinin daha da aydınlanacağı kanısındayız. Anahtar Kelimeler : çölyak hastalığı, çocuklar, reflü ösefajit, celiac disease, children, reflux esophagitis
Copyright © 2016 cshd.org.tr