Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006 , Vol 49 , Num 3
Migren ve gerilim tipi baş ağrısı olan adolesanlarda dondurma baş ağrısının prevalansı: okul tabanlı epidemiyolojik bir çalışma
Aycan Ünalp1, Eray Dirik2
1Karşıyaka Devlet Hastanesi Pediatri Uzmanı
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Okul tabanlı, epidemiyolojik bir çalışma olan bu çalışmada İzmir’de 14-18 yaşları arasında liseye giden adolesanlar arasında dondurma başağrısının prevalansını ve migren ve gerilim tipi başağrıları ile olan ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma popülasyonu 21 okuldan 2500 öğrenciydi. Toplam 2384 öğrenci anket formunu tamamladı (cevap oranı %95.3). Dondurma baş ağrısının prevalansı %2.9 olarak saptandı. Erkeklerde anlamlı olarak daha fazla dondurma baş ağrısı saptandı (p=0.000). Dondurma baş ağrısı olan ve olmayan öğrencilerin yaşları arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.352). Dondurma başağrısı olan öğrencilerin yaşlara göre cinsiyetleri arasında anlamlı fark saptandı (p=0.010, χ2=13.01). Migreni olan öğrencilerin %6.8, gerilim tipi başağrısı olan öğrencilerin ise %1.6’sında dondurma baş ağrısı saptandı (p<0.05). Çalışmamız dondurmaya bağlı başağrısının sadece migreni olan öğrencilerde olmadığını, fakat özellikle migren saptanan öğrencilerde daha sıklıkla ağrıya yol açtığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler : dondurma, baş ağrısı, adelosan, ice-cream, headache, adolescent
Copyright © 2016 cshd.org.tr