Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006 , Vol 49 , Num 3
Yenidoğanlarda bakteriyel menenjit ve antibiyotik duyarlılığı
Tuğba Hırfanoğlu1, Ayşegül Zenciroğlu2, Gönül Tanır3, Ahmet Yağmur Baş2, Nihal Demirel2, Neşe Göl4, İbrahim Murat Hırfanoğlu1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
2Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi Pediatri Doçenti
3Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
4Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi Pediatri Uzmanı
5Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi Mikrobiyoloji Uzmanı
Çalışmamız bakteriyel menenjit tanısı alan yenidoğanlarda beyinomurilik sıvısı (BOS) kültürlerinde üreyen etkenlerin ve bu etkenlerin direnç kalıplarının belirlenmesi amacı ile yapıldı. Bu çalışmada, 1 Ocak 2000 1 Ocak 2003 tarihleri arasında Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi Yenidoğan Ünitesi’ne yatırılan 2206 hastadan klinik olarak menenjit tanısı konan yenidoğanlardan alınan BOS kültürlerinin tümü izleme alındı. Kültüründe üreme saptanan hastaların kliniği, diğer laboratuvar bulguları ve antibiyogramları değerlendirildi. Çalışma süresince 2206 yatan hastanın 11’inde toplam 12 üreme saptandı. K. pneumoniae nozokomiyal menenjitte en sık görülen etkenken, S. pneumoniae toplum kökenli menenjitlerde ilk sırayı almaktaydı. K. pneumoniae’da ESBL (extendent spectrum β lactamase) ve P. aeruginosa’da IBL (induced β-lactamase) yapımı yüksek oranında idi. S. aureus oksasilin dirençli ve S. pneumoniae’ların hepsi penisilin duyarlı idi. Sonuçlar, kliniğimiz için menenjittte ampirik olarak sefotaksim/amikasin kombinasyonunun uygun olduğu, enfeksiyon yayılımında kontrol önlemlerinin alınmasının ve uygun antibiyotik kullanım ilkelerine uyulmasının antibiyotik direncinin yayılmasında önleyici bir basamak olduğunu düşündürmüştür. Anahtar Kelimeler : yenidoğan, menenjit, antibiyotik duyarlılığı, newborn, meningitis, antibiotic sensitivity
Copyright © 2016 cshd.org.tr