Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 4
Neonatal kolestaz: 94 olgunun geriye dönük incelenmesi
Işınsu Bıçakcıoğlu *1 ,Ramazan Özdemir *2 ,Hatice Turgut *1 ,İsmail Kürşat Gökçe *3 ,Mukadder Ayşe Selimoğlu *4
1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi,
2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti,
3 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Yardımcı Doçenti,
4 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Neonatal kolestaz, yenidoğan döneminde başlayan karaciğer içi ve dışı nedenlere bağlı gelişen bir durumdur. Çalışmamızda neonatal kolestazlı vakaların etiyolojik faktörlerinin, semptom, fizik muayene ve labaratuvar bulgularının ve izlem sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmaya Yenidoğan Ünitesinde 2009-2014 yıllarında neonatal kolestaz tanısı alan hastalar alındı. Tanıları, yakınmaları, fizik muayeneleri, klinik seyir ve prognozları 32 hafta altı (Grup 1), 32 hafta üstü (Grup 2) şeklinde retrospektif olarak değerlendirildi. Toplam 94 yenidoğanın neonatal kolestaz tanısı aldığı saptandı. Grup 2 (n=60)`deki hastaların daha erken neonatal kolestaz tanısı aldıklar görüldü (p=0.001). Hastaların en sık başvuru yakınması ve/veya fizik muayene bulgusunun sarılık olduğu görüldü. Neonatal koleztazın etiyolojisinde rol alan en sık neden TPN ilişkili kolestaz (n=21) olarak saptandı 13 hastanın etyolojisi saptanamadı. Hastaların 33 (%35)`ünün izlemde kaybedildiği görüldü. Neonatal kolestazlı vakalarda erken tanının önemli olduğunu, etiyolojik nedene gidilirken hastanın gestasyonel yaşı, doğum kilosu gibi özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ve ekstrahepatik nedenler söz konusu ise cerrahi tedavide geç kalınmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler : neonatal kolestaz, sarılık, yenidoğan
Copyright © 2016 cshd.org.tr