Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 3
Allerjik bronkopulmoner aspergillozis
Ebru Yalçın1, Nural Kiper2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 Pediatri Profesörü
Allerjik bronkopulmoner aspergillozis (ABPA), astımlı ve kistik fibrozisli hastalarda bronşiyal mukusta kolonize olan Aspergillus fumigatus’un antijenlerine karşı allerjik yanıt sonucu gelişen bir akciğer hastalığıdır. Özellikle kistik fibrozisli hastalarda olmak üzere ABPA’nın klinik ve serolojik tanı kriterlerinden çoğunun altta yatan hastalıkla örtüşmesi tanıda gecikmelere neden olabilmektedir. Hastalık sonunda fibrotik akciğer hasarına ilerleyebilir. Tanının hemen konulup tedaviye başlanması ile hastalığın son dönem akciğer hastalığına ilerlemesi engellenebilir. ABPA tedavisinin iki temel hedefi vardır. Birincisi, inflamasyon ve immünolojik reaktivasyonun düzenlenmasi olup sistemik kortikosteroidler bu noktada tedavinin en önemli kısmını oluşturur. İkincisi ise fungal kolonizasyondan kaynaklanan antijenik yükün baskılanması olup pek çok çalışmada itrakonazol ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Bu derlemede yeni araştırmaların ışığında ABPA tanı ve tedavisi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Anahtar Kelimeler : allerjik bronkopulmoner aspergillozis, tanı, tedavi, allergic bronchopulmonary aspergillosis, diagnosis, treatment
Copyright © 2016 cshd.org.tr