Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015 , Vol 58 , Num 4
Düşük dereceli glial tümör tanısıyla tedavi edilen tümefaktif multipl skleroz olgusunda klinik ve radyolojik prognoz
*Mert Şengün1, Emek Uyur Yalçın2, Hülya Maraş Genç2, Yonca Anık3, Bülent Kara4
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1İntörn Doktor, 2Çocuk Nörolojisi Uzmanı, 3Radyoloji Profesörü, 4Pediatri Profesörü
*İletişim: bkuskudar@gmail.com
Tümefaktif multipl skleroz (MS), seyrek görülen, daha benign gidişli bir MS şeklidir. Tümefaktif MS olguları sıklıkla klinik, radyolojik, histopatolojik bulguların benzerliği nedeniyle glial tümör tanısı almakta, bu nedenle kalıcı nörolojik sorunlara neden olabilecek gereksiz tanı-tedavi yöntemlerine başvurulabilmektedir. Glial tümör tanısı alan olgularda invaziv tanısal işlem ve tümöre yönelik tedavi yaklaşımlarından önce, tümefaktif MS varlığının dışlanması gerekir. On dört yaşında kız çocuk yürüme bozukluğu ve görme kaybı nedeniyle getirildi. İki yıl önce akut sağ hemiparezi ve görme kaybı nedeniyle incelendiği, kranial manyetik rezonans görüntülemede (MRG) sol hemisfer yerleşimli büyük bir kitle saptandığı, kitleden alınan örneğin histo-patolojik incelemesinin glial tümör lehine yorumlandığı, iki yıldır kemoterapi ve radyoterapisine devam edildiği öğrenildi. Son başvurusunda ilerleyici klinik bulgulara karşın kranial MRG incelemesinde tümöre ait bir görüntü saptanmaması üzerine, iki yıl önceki kranial MRG görüntüleri yeniden değerlendirildi ve tümefaktif MS tanısı kondu. Olgunun sunumuyla tümefaktif MS ile glial tümör ayırıcı tanısının öneminin vurgulanması amaçlandı. Anahtar Kelimeler : kafa içi kitle, beyin tümörü, glial tümör, tümefaktif lezyon, multipl skleroz.
Copyright © 2016 cshd.org.tr