Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015 , Vol 58 , Num 1
Altı ay altındaki süt çocuklarında influenza mevsiminde görülen solunum yolu virusları
*Eda Karadağ Öncel1, Meral Ciblak2, Burcu Tahire Köksal3, Yasemin Özsürekci1, Zeren Barış3, Selim Badur4, Mehmet Ceyhan5
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 5Pediatri Profesörü, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2Mikrobiyoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji Doçenti, 4 Profesörü, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3Pediatri Uzmanı
*İletişim: dredakaradag@gmail.com
Üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) tüm dünyada çocuklar arasında enfeksiyonla ilişkili morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerindendir. Küçük yaştaki çocuklarda özellikle de süt çocuklarında komplikasyonlar ve hastaneye yatış daha sıktır. Bu çalışmanın amacı influenza sezonu boyunca akut solunum yolu semptomları ile başvuran altı ay altındaki süt çocuklarında solunum yolu viruslarının saptanmasıdır. Ocak-Nisan 2013 tarihleri arasında iki farklı ilimizdeki iki merkeze akut ÜSYE semptomları ile başvuran altı ay ve altındaki 126 süt çocuğundan nazofaringeal sürüntü (swab) örnekleri alındı. Örneklerden solunum yolu virusları için multipleks “reverse-transcription” polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) çalışıldı. Çalışmaya 126 hasta alındı. Akut ÜSYE semptomları ile başvuranların 39’unda (%31.7) solunum yolu virusları pozitif bulundu. Virus pozitif hastaların 16’sında (%41) RSV, yedisinde (%17.9) rinovirus, beşinde (%12.8) H1N1, dördünde (%10.3) parainfluenza tip 3, dördünde (%10.3, üçü koronavirus OC63, biri NL43) koronavirus, birer hastada (%2.6) bokavirus, metapnömovirus ve H1N1 ile birlikte rinovirus saptandı. RT-PCR pozitif grupta yaşın istatistiksel olarak daha düşük olduğu (11.94 ± 6.6 ile 15.23 ± 5.8, p=0.006) bulundu. Cinsiyet, ateş, öksürük, burun akıntısı/tıkanıklığı, solunum sıkıntısı, huzursuzluk, beslenme sorunları gibi başvuru semptomları, komplikasyon sıklığı, evdeki kişi sayısı, evde sigara içimi, okula giden kardeş varlığı iki grup arasında benzer bulundu (p>0.05). Çalışma süresince 30 (%23.8) hastanın hastaneye yatışı yapılmıştı; bunların 13’ünün (%43.3) sonucu pozitifken, 17’sinde (%56.3) herhangi bir solunum yolu virusü gösterilemedi, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). İnfluenza aşısının yapılamadığı altı ay altındaki süt çocuklarında influenza virusü sık görülen bir ÜSYE etkeni gibi görünmemektedir, bu grupta özellikle RSV ve rinovirusler ön plana çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler : süt çocuğu, solunum yolu virusları, üst solunum yolu enfeksiyonu.
Copyright © 2016 cshd.org.tr