Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 3
Konuşma ve lisan problemi olan ve olmayan çocukların uyarlanmış şaşırtmacalı kelime testi ile santral işitsel işlemleme performanslarının incelenmesi
Fulya Yalçınkaya1, Erol Belgin2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Odyoloji Öğretim Görevlisi, 2Odyoloji Profesörü Santral işitsel işlemleme bozukluğu, işitme ve zekanın normal olmasına rağmen işitme yoluyla alınan bilgilerin işlemleme fonksiyonundaki bozukluktur. Bu çalışma Türk çocuklarının sentral işitsel işlemleme fonksiyonunu değerlendiren test olmadığı için gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sentral işitsel işlemleme fonksiyonunu değerlendiren Staggered Spondaic Word Testi’nin Türkçe versiyonu olan Şaşırtmacalı Kelime Testi’nin (ŞKT) çocuklarda uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. ŞKT’de çocuk, kulaklık ile farklı sürelerde ve dikotik olarak aynı anda her iki kulağa sunulan anlamlı birleşik kelimeleri dinlemekte, algıladığı kelimeleri duyduğu sıra ile ifade etmektedir. Örneğin "kara" kelimesi sağ kulağa sunulduktan sonra, eş zamanlı olarak sağ kulağa "kedi" sol kulağa "mavi" kelimeleri dikotik olarak verilmekte, son olarak "deniz" kelimesi sol kulağa sunulmaktadır. Test sonuçları düzeltilmiş hata yüzdeleri ile, ŞKT normuna göre yorumlanmıştır. Çalışmamızda ŞKT, 83 ile 153 aylar arasında konuşma ve dil problemi olmayan (n= 32) ve konuşma ve dil problemi olan (n= 32) toplam 64 çocuğa uygulanmıştır. Her iki grubun ŞKT’nin sağ kulak, dikotik sağ ve sol kulak, sol kulak performansları istatistiki olarak karşılaştırıldığında; sağ kulak, dikotik sağ ve sol kulak pozisyonlarındaki hata yüzdeleri arasında anlamlı farklılık bulunmuş, sol kulak pozisyonunda anlamlı farklılık bulunmamıştır. Her iki grubun toplam sağ ve sol kulak ve toplam hata yüzdeleri istatistiki olarak karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptanmıştır. Konuşma ve dil problemi olmayan gruptaki tüm çocukların ŞKT performanslarının "normal" değerler arasında olduğu, konuşma ve dil problemi olan gruptaki 32 çocuktan 19’unun ŞKT performansları "normal", 13 çocuğun ise "anormal" bulunmuştur. Bu çocuklardan beşinin ŞKT bulguları santral işitsel işlemleme problemi kategorisinde bulunmuştur. ŞKT’nin santral işitsel işlemleme bozukluğundan şüphelenilen çocukların değerlendirilmesinde kullanılması önerilmiştir. Anahtar Kelimeler : sentral işitsel işlemleme, Şaşırtmacalı Kelime Testi, konuşma ve dil gelişimi, normal, çocuk, central auditory processing, Staggered Spondaic Word Test, speech and language development, normal, child
Copyright © 2016 cshd.org.tr