Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 2
Karina açısının patent duktus arteriozusu olan bebeklerdeki önemi
*Deniz Anuk İnce1 Ayşe Ecevit2, Abdullah Kurt3, Aylin Tarcan4
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Neonatoloji Uzmanı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Pediatri Doçenti, 4Pediatri Profesörü, Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi 3Neonatoloji Uzmanı *İletişim: denizanuk@yahoo.com Patent duktus arteriozus prematüre bebeklerde artmış morbidite ile ilişkili olabilir. Hemodinamik olarak anlamlı duktus tanısının konulması ve tedavi kararının verilmesi önem taşır. Bu çalışmada akciğer grafisinde karina açısı ölçümünün patent duktus arteriozus tanısında önceden belirleyici rolünün araştırılması amaçlandı. Başkent Üniversitesi Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 2009 Ekim-2010 Haziran tarihleri arasında izlenen gebelik yaşları 32 haftanın altında olan 22 bebekte akciğer grafisinde karina açısı değerlendirildi. Hemodinamik olarak anlamlı duktusu olan 10 hasta ile PDA’sı olmayan 12 hasta karşılaştırıldı. Hemodinamik olarak anlamlı duktusu olan ve tedavi verilen bebeklerde PDA tedavisi sonrası karina açısı ölçümü tekrar değerlendirildi. Hemodinamik olarak anlamlı PDA’sı olan grupta karina açısı (94.6±6.0º) PDA’sı olmayan gruba (81.1±9.1º) göre anlamlı geniş bulundu (p<0.05). Karina açısının hemodinamik olarak anlamlı PDA tanısındaki belirleyiciliği ROC eğrisi ile değerlendirildi (AUC=0.096; p=0.001). Karina açısının eşik değeri %83 duyarlılık ve %80 özgüllük ile 91º hesaplandı. Tedavi sonrası hemodinamik olarak anlamlı duktusu olan bebeklerde karina açısındaki azalma anlamlı bulundu (p=0.001). Karina açısının ölçümü oldukça basit ve PDA’nın değerlendirilmesinde etkili bir yöntemdir. Ekokardiyografinin yapılamadığı durumlarda PDA tanısında bilgi vermektedir. Anahtar Kelimeler : patent duktus arteriozus, prematüre bebek, karina açısı.
Copyright © 2016 cshd.org.tr