Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 1
Kanserli çocukların ve anne-babalarının yaşam kalitesi diğer hastalardan farklı mı?
*Sevda Gülses1, Zuhal Keskin Yıldırım2 Mustafa Büyükavcı3
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi 1Pediatri Asistanı, 2Pediatri Yardımcı Doçenti, 3Pediatri Profesörü *İletişim: drzuhalk@hotmail.com Biz bu çalışmada kanserli çocukların ve anne-babalarının ayrı ayrı yaşam kalitelerini değerlendirerek, çoğunluğu kronik hastalığa sahip olan kontrol grubundan farkını araştırmayı amaçladık. Yetmiş iki kanser tanılı, tedavisi bitmiş veya devam eden hasta ile 72 adet kanser dışı ancak çoğu kronik hastalığa sahip 4-16 yaş arasında değişen hastalar çalışmaya alındı. Anne ve babalara ayrı ayrı SF-36 yaşam kalitesi anketi, çocuklara 4-7 yaş grubuna Kiddy-Kindl Türkçe versiyon, 8-11 yaş grubuna Kid-Kindl Türkçe versiyon, 12-16 yaş grubuna Kiddo-Kindl Türkçe versiyon anketleri uygulandı. Annelerin fiziksel rol fonksiyon puanları kontrol grubuyla kıyaslandığında kanserli hasta grubu daha yüksek puan bildirdi (p<0.05). Kanserli hasta grubundaki ebeveynler kendi içlerinde tüm alt boyutlarda karşılaştırıldığında babalar fiziksel fonksiyon, zindelik, mental sağlık, ağrı ve genel sağlık alt boyutlarında annelere kıyasla anlamlı olarak daha yüksek skora sahiplerdi (p<0.05). Çocukların bildirimlerinde ise, kanserli hasta ve kontrol grubu arasında sadece aile alt boyutunda kanserli hastalar lehine anlamlı fark saptandı (p<0.05). Kanserli hasta grubunda kardeş sayısı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki incelendiğinde arada anlamlı bir korelasyon gösterildi. Kanser tanısı ile izlenen çocuklar ve anne-babalarının yaşam kaliteleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Ancak yaşam kalitesindeki bu bozulma diğer kronik hastalıklara sahip bireylerden daha fazla değildir. Hasta-aile ilişkilerini değerlendiren yaşam kalitesi ölçeğinde kanserli çocukların daha iyi durumda olduğu görülmektedir. Ayrıca kardeş sayısının artışı yaşam kalitesi üzerine olumlu olarak etki etmektedir. Hastalığın anneler üzerindeki olumsuz etkileri ise babalardan daha çok oluşmaktadır. Anahtar Kelimeler : yaşam kalitesi, çocukluk çağı kanserleri, anne ve baba.
Copyright © 2016 cshd.org.tr