Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 2
Çocuklarda aydınlatılmış onam sorunu
Erdem Aydın
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji, Tıp Etiği ve Tarihi Doçenti Günümüzün hekim-hasta ilişkindeki etik değerler son onlu yıllar içerisinde önemli değişikliklere uğramıştır. Yaşanan en önemli değişiklik hastanın tıbbi karardaki payının temel etik kaygılardan biri haline gelmesidir. Bu amaçla hastadan aydınlatılmış onam almak pratikte üzerinde en çok durulan konulardan biridir. Çocuk hastalarda aydınlatılmış onam alınması konusu kendine özgü özellikler taşır. Burada hekim, çocuk ve aile/yasal temsilci bulunmaktadır. Tıbbi kararın bu üçgen içerisinde olması etik yönden irdelenmesi gereken güçlükler yaratmaktadır. Yasal yaş sınırının altındaki çocukların tıbbi kararda ailelerine bağlı olmaları onların kendi özerkliklerini kullanabilme haklarını ellerinden almaktadır. Bu durum günümüzün genel tıp etiği anlayışını zorlayan bir olgudur. Oysa çocukların, özellikle yetişkin çocukluk döneminde tıbbi kararlarda önemli ölçüde katılım paylarının bulunması gerekir. Anahtar Kelimeler : tıp etiği, çocuklarda aydınlatılmış onam, etik ikilem
Copyright © 2016 cshd.org.tr