Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011 , Vol 54 , Num 4
Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi tedavisinde L-asparaginaz kullanımına bağlı allerjik reaksiyon sıklığı ve allerjik reaksiyonlara yaklaşım
*Gamze Gençalp1, Betül Tavil3, Lale Olcay2
Dr. Abdurrahman Yurtaslan, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Pediatrik Hematoloji Hemşiresi, 2Pediatrik Hematoloji Doçenti, 3Pediatrik Hematoloji Uzmanı Bu çalışmanın amacı L-asparaginaz’a (L-Asp) bağlı allerjik reaksiyonları incelemekti. Servisimizde akut lenfoblastik lösemi nedeniyle yapılan L-Asp uygulamaları geriye dönük olarak değerlendirildi. Saptanan 260 uygulamanın (%54.2’si intramusküler, %45.8’i intravenöz) 27’sinde (%10.4) akut allerjik reaksiyon ve hafif-orta anaflaksi geliştiği, ciddi anaflaksiye rastlanmadı. İntravenöz uygulamaların %15.9’unda (19/119), IM uygulamaların % 5.6’sında (8/141) allerji gelişti (p<0.05). İlaç, allerjik reaksiyon görülen uygulamaların %70.4’ünde intravenöz, %29.6’sında intramusküler uygulanmıştı (p<0.05). İntravenöz uygulama sonrası allerjik reaksiyon gelişen hastalarda intramusküler uygulamaya geçtikten sonra allerji sıklığı belirgin azaldı. L-Asp’a bağlı allerjik reaksiyon sıklığı literatürden daha düşük (%10.4’e %35) ve daha az allerji yapan ancak ülkemizde bulunmayan PEG-asparaginaz’ınkine benzerdi (%10.4’e %10). İntramusküler uygulamalarla allerji gelişme sıklığı, intravenöz uygulamalara göre daha düşüktü. Uygulamaların %89.2’sinde (232/260) allerji premedikasyonu yapılmıştı. Premedikasyon yapılan hastaların %10.8’inde (25/232) allerji görülmüştü. Allerji, premedikasyon sonrası yapılan intravenöz uygulamaların %17.1’inde (20/117), intramusküler yolla yapılan uygulamaların %4.3’ünde (5/115) saptanmıştı (p<0.05). L-Asp’a bağlı allerji riski, allerji premedikasyonu yapılarak ve intramusküler yol tercih edilerek azaltılabilir; daha az allerji yapan ve ülkemizde bulunmayan diğer L-Asp türevlerine ihtiyacı ortadan kaldırabilir. Anahtar Kelimeler : L-asparaginaz, çocukluk, akut lenfoblastik lösemi, allerji.
Copyright © 2016 cshd.org.tr