Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011 , Vol 54 , Num 3
Çocukluk çağında bruselloz: Hacettepe Üniversitesi deneyimi
*Eda Karadağ-Öncel1, Yasemin Özsürekci1, Ali Bülent Cengiz2, Ateş Kara2, Mehmet Ceyhan2, Melda Çelik1, Aslınur Özkaya-Parlakay1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi1Pediatri Uzmanı,2 Pediatri Profesörü Bu çalışmada Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği’nde 1 Ocak 2000-30 Nisan 2010 tarihleri arasında bruselloz tanısı ile izlenen 24 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bruselloz tanısı klinik bulgularla birlikte serum brusella aglütinasyon titresinin 1:160 veya üzerinde olması ve/veya kültürde organizmanın izole edilmesi ile konuldu. Vakaların 13’ü erkek 11’i kız olup yaşları 11.2±3.5 yıldı. Dosya bilgilerine ulaşılan 15 hastanın başvuru sırasındaki en sık yakınmaları ateş (%93.3), halsizlik (%86.6), iştahsızlık (%80), terleme (%66.6), eklem ağrısı ve/veya şişliği (%53.3); en sık saptanan fizik muayene bulguları ateş (%93.3), artrit (%46.6), lenfadenopati (%26.6), splenomegali (%6.6) ve makülopapüler döküntü (%6.6) idi. Laboratuvar incelemeleri yapılan hastaların %17’sinde serum aminotransferaz düzeylerinde artış, %63’ünde eritrosit sedimentasyon hızında (ESR) ve %72’sinde C-reaktif protein (CRP) düzeylerinde artış saptandı. Kan kültürü alınan hastaların %30.7’sinde brusella üretildi. Vakaların tümüne kombine antibiyotik tedavisi uygulandı. Bir hastada (%6.6) relaps görüldü. Anahtar Kelimeler : bruselloz, çocuk, akut, subakut.
Copyright © 2016 cshd.org.tr