Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011 , Vol 54 , Num 1
Çocuklarda enflamatuar bağırsak hastalığı tanısında noninvazif bir belirteç: fekal kalprotektin
*Nuray Uslu1, Gökhan Baysoy2, Necati Balamtekin1, Gülin Hızal1, Hülya Demir2, İnci Nur Saltık-Temizel2, Figen Gürakan3, Hasan Özen3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Doçenti, 3Pediatri Profesörü Kalprotektin antimikrobiyal ve antiproliferatif özellikleri olan ve esas olarak nötrofillerde bulunan kalsiyum bağlayıcı bir proteindir. Enflamatuar bağırsak hastalıklarında (EBH) fekal kalprotektin konsantrasyonunda yükselme olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada EBH olan çocuklarda tanı anında fekal kalprotektin düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Medyan yaşı 12.5 yıl (6.3-16.5 yıl) olan 20 hastanın (10 erkek, %50) EBH tanısı konulduğunda dışkı örnekleri ELISA yöntemiyle kalprotektin çalışılması için toplandı. Hastaların 10’u Crohn hastalığı, yedisi ülseratif kolit ve üçü tanımlanamayan kolit tanısı aldı. Kontrol grubu olarak gastrointestinal sistem yakınması veya hastalığı olmayan medyan yaşı 9.5 yıl (5-14 yıl) olan 33 çocuk (18 kız, %55.6) alındı. On dokuz hastada fekal kalprotektinin yüksekti. Kontrol grubuna göre EBH olan çocuklarda fekal kalprotektin konsantrasyonu belirgin olarak yüksek bulundu [(sırasıyla 430.8 (43.7-2500) ve 9.7 (1-70) μg/gr dışkı; p= 0.001]). Ayrıca 17 hastada (%85) eritrosit sedimentasyon hızında artış, 15’er hastada (%75) anemi, artmış C-reaktif protein ve trombosit sayısında yükseklik saptanırken; dokuz (%45) hastada hipoalbüminemi bulundu. EBH’sı olan çocuklarda fekal kalprotektin belirgin olarak daha yüksek bulunması ve diğer laboratuvar parametrelerle birlikte kullanılması ilk tanısal değerlendirmede yararlı olabileceği düşünüldü. Anahtar Kelimeler : enflamatuar bağırsak hastalığı, çocukluk dönemi, fekal kalprotektin.
Copyright © 2016 cshd.org.tr