Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010 , Vol 53 , Num 3
Preeklamptik anne bebeklerinde beyaz küre sayısı ile bronkopulmoner displazi gelişimi ilişkisi
Fuat Emre Canpolat1, Gülsevin Tekinalp2, Ayşe Korkmaz3, Şule Yiğit2,Murat Yurdakök2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Öğretim Görevlisi, 2Pediatri Profesörü, 3Pediatri Doçenti Neonatal nötropeni preeklamptik anne bebeklerinde yaşamın ilk haftası içinde sık görülen ve etiyolojisi tam olarak bilinmeyen hematolojik bir bozukluktur. Bronkopulmoner displazi ise prematüre bebeklerde etiyopatolojisinde fetal ve neonatal enflamasyonun ve nötrofil aktivasyonunun önemli olduğu kronik bir morbiditedir. Bu çalışmada preeklamptik anne bebeklerinde beyaz küre ve absolü nötrofil sayısı ile bronkopulmoner displazi gelişimi arasındaki ilişkinin ve bu hastalığın nötropenik preeklamptik anne bebeklerindeki sıklığın araştırılması amaçlandı. Çalışmaya son beş yıl içinde Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde izlenen 84 preeklamptik anne bebeği ile kontrol grubu olarak annelerinde hipertansiyon olmayan 91 bebek alındı. Her vakada yaşamın ilk günü tam kan sayımı yapılarak beyaz küre sayısı ve periferik yayma yapılarak lökositlerin dağılımı ve absolü nötrofil sayıları hesaplandı. Ortalama gebelik yaşı preeklamptik anne bebeklerinde 30.2 ± 1.7, kontrol grubunda 30.8 ± 1.8 hafta, ortalama doğum ağırlıkları ise sırasıyla 1035 ± 177 gr, 1042 ± 149 gr idi. Her iki grupta ortalama beyaz küre, absolü nötrofil ve trombosit sayıları istatistiksel olarak önemli düzeyde farklıydı (p<0.05). Her iki grup ayrı ayrı ve birlikte değerlendirildiğinde yüksek beyaz küre sayısı ile bronkopulmoner displazi gelişmesi arasında pozitif bir ilişki olduğu, ancak diğer hastalıklar için böyle bir ilişki olmadığı gösterildi (Beyaz küre sayısı için OR: 3.5, %95 CI 1.8-8.8, absolü nötrofil sayısı için OR: 2.6, %95 CI 1.2- 6.3). Beyaz küre sayısı ve bronkopulmoner displazi arasında pozitif korelasyon olduğu görüldü (r=0.230 p=0.002). Preeklamptik anne bebeklerinde görülen neonatal nötropeni, enflamasyonla ilişkili hastalıkların gelişiminde koruyucu rol oynayabilir. Bulgularımıza göre bronkopulmoner displazinin nötropenik preeklamptik anne bebeklerinde daha az görüldüğü söylenebilir. Ancak bu bulgunun desteklenmesi için çok sayıda vakayı içeren prospektif çalışmalara gereksinim vardır. Anahtar Kelimeler : preeklampsi, beyaz küre sayısı, enflamasyon, kronik akciğer hastalığı, prematürite.
Copyright © 2016 cshd.org.tr