Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 3
Sadece anne sütü alım durumuna etki eden faktörler
Meda Kondolot1,S. Songül Yalçın2,Kadriye Yurdakök2,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Soysal Pediatri Doktora Öğrencisi1,Pediatri Profesörü2, Bu çalışmada sağlıklı bebeklerin ilk altı ayda sadece anne sütü alma oranları ve etki eden faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Sosyal Pediatri Ünitesine Ekim 2007-Şubat 2008 tarihleri arasında çocuk sağlığı izlemi için getirilen 3-24 haftalık sağlıklı bebeklerin anneleri çalışmaya alındı ve annelere bebeklerin beslenme alışkanlıklarını, emzik kullanımı ve nedenlerini, nedensiz ağlamalarını ve ailenin bazı sosyodemografik özelliklerini sorgulayan bir anket formu uygulandı. Çalışmaya katılan bebeklerin %57.3’ü erkekti, yaş ortalaması 3.2 ± 1.6 ay, gebelik yaşı 38.2 ± 1.5 hafta, doğum ağırlığı 3222 ± 466 gr’dı. Bebeklerin %99.7’si en az bir kez emzirilmişti. Sadece anne sütü alma oranı 0-1 aylık bebeklerde %79.4 iken 16. haftadan sonra azalıyordu. Doğum sırası, annenin çalışıyor olması, evde sigara içilmesi sadece anne sütü alma durumunu etkilemedi. Bebeklerin %38.1’ine anne sütü dışında besinler veriliyordu ve bu durum evde yardımcı olanlarda annenin tek başına bebek baktığı duruma göre daha yüksekti (%46.4, %34.0; sırası ile p=0.043). Emzik kullanımı anne sütü dışında besin verenlerde (%57.4) sadece anne sütü alanlardan (%35.3) daha fazla idi (p<0.001). Sadece anne sütü alan bebeklerde nedensiz ağlama sıklığı ve uyku düzeni problemleri anne sütü dışı besin başlananlarla benzerdi. Sadece anne sütü alım süresinin uzatılabilmesi için anneye bebek bakımında yardımcı olacak kişilerin emzirilme eğitimine alınmaları ve emzik kullanım sıklığının azaltılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : anne sütü, emzik kullanımı, nedensiz ağlamalar, uyku, sosyal destek
Copyright © 2016 cshd.org.tr