Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 2
Çocuk yoğun bakım ünitesinde santral venöz kateterizasyon uygulanan hastalarımızın değerlendirilmesi: iki yıllık deneyimlerimiz
Başak Akyıldız1, Meda Kondolot1, Mustafa Akçakuş2, Hakan Poyrazoğlu2, Aydın Tunç3 Demet Hafızoğlu3, Arzu Ekici3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı,
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi , Pediatri Doçenti,
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi , Pediatri Araştırma Görevlisi
Çocuk yoğun bakım ünitelerinde sağladığı avantajlar nedeni ile kullanımı her geçen gün artan santral venöz kateterizasyon işlemininde endikasyonlar, komplikasyonlar ve başarı durumunun değerlendirilmesi amaçlandı. Pediatri yoğun bakım ünitesine yatan 1432 hasta değerlendirildi. Bunların 292’sine santral venöz kateterizasyon yapıldı. Tüm hastalara kateter öncesi sedasyon ve analjezi sağlandı. Kateterizasyon için subklavyen ven, femoral ven, internal juguler ven, eksternal juguler ven tercih edildi. Kateter kullanma oranımız %19.2 iken bu olguların 276’sında (%94.5) işlem başarılı oldu. Hastaların 220’sine subklavyen, dokuzuna internal juguler kateter, 47’sine femoral kateterizasyon yapıldı. Tüm kateterler perkütan yerleştirilen tünelsiz kateterlerdi. Ortalama kateter günü 14.2±3.8 gün idi. En sık rastlanan komplikasyonlar sırasıyla arteriyel ponksiyon, venöz tromboz ve pnömotoraks idi. Anahtar Kelimeler : santral venöz kateterizasyon, çocuk, yoğun bakım.
Copyright © 2016 cshd.org.tr