Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 1
Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde enteral L-arjinin eklenmesinin morbidite, mortalite ve büyüme üzerindeki etkileri
Aslı Çınar Memişoğlu1, Şule Yiğit2, Gülsevin Tekinalp2, Murat Yurdakök2, Ayşe Korkmaz3
1Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Uzmanı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
Yetişkinler için belirli koşullarda yarı-esansiyel olan arjinin, fetus ve yenidoğan için esansiyel bir amino asittir. Nitrik oksit (NO), kreatin, poliaminler, üre, ornitin, glutamat ve biyolojik önemi olan diğer moleküllerin prekürsörü ve büyüme hormonu stimulanı olduğu için L-arjininin beslenme, immün sistem ve metabolizmada çok yönlü rolü vardır. Bu çalışmanın amacı, vücut ağırlığı ≤1500 gr, gebelik haftası ≤34 hafta olan prematüre bebeklerde uzun dönem enteral arjinin desteğinin morbidite, mortalite ve büyüme parametrelerini etkileyip etkilemediğini belirlemek ve plazma arjinin düzeyleri ile mortalite ve morbidite arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu plasebo kontrollü çalışmaya 53 prematüre bebek alındı ve randomize olarak 27 tanesine enteral olarak arjinin (250 mg/kg/gün), 26 tanesine ise plasebo (steril su) verildi. Çalışma grubundan 18, kontrol grubundan 17 bebek postkonsepsiyonel 40. haftaya dek izlendi. Bu bebeklerden yaşamın ilk gününde, 15. günde ve postkonsepsiyonel 40. haftalarında plazma arjinin düzeyleri için kan örnekleri alındı. Birinci gün, 15. günde ve postkonsepsiyonel 40. haftada büyüme parametreleri (vücut ağırlığı, boy, baş çevresi, sağ kol ve sağ uyluk çevreleri) kaydedildi. Arjinin desteği postkonsepsiyonel 40. haftada kesildi. Her iki grup arasında yaşamın 15. günlerinde ve postkonsepsiyonel 40. haftada ölçülen büyüme parametreleri arasında anlamlı fark bulunmadı. Ayrıca yaşamın ilk gününün sonunda ve 15. günlerinde ve postkonsepsiyonel 40. haftasında alınan plazma arjinin düzeyleri ile eş zamanlı büyüme parametreleri arasında bir ilişki bulunamadı. Tüm bebeklerde, ilk alınan plazma arjinin düzeylerinin hastaların morbidite oranlarına etkisi saptanmadı. Sonuç olarak prematüre bebeklerde sadece enteral yolla arjinin desteğinin büyüme parametreleri, morbidite ve mortalite üzerine etkisi olmadığı görüldü. Anahtar Kelimeler : arjinin desteği, nekrotizan enterokolit, prematüre bebek, enteral beslenme, büyüme
arginine supplementation, necrotizing enterocolitis, premature infant, enteral nutrition, growth
Copyright © 2016 cshd.org.tr