Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 4
İkinci ve üçüncü kez kızamık aşısı yapılan çocuklarda bağışıklık düzey değişimleri
Ahmet Rıfat Örmeci1, Erdal Eren2, Selçuk Kaya3, A. Nesimi Kişioğlu4
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Yardımcı Doçenti
4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Doçenti
Ülkemizde ikinci doz kızamık aşısı 1998 yılından bu yana uygulanmaktadır. 2003 yılında yapılan kızamık okul aşı günleri (OAG) kampanyası sonucunda daha önce bir kez aşılı olanlar iki, iki kez aşılı olanlar ise üç doz aşılı olmuşlardır. Kampanya ile oluşan immünite, bağışıklık düzey değişimleri incelenmiştir. OAG’den bir ay önce ve bir ay sonra kan örnekleri alınmıştır. Kızamık antikoru ve total immünoglobülin (Ig) ölçümleri yapılmıştır. Olgular bir ve iki kez aşılı, sosyoekonomik düzey düşük ve yüksek olarak gruplandırılıp değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan 164 olgunun 79’u erkek, 85’i kız, yaş ortalaması 11.3±1.8 yıldı. OAG ile seropozitivite %95.04’den %99.38’e çıkmıştı. Sosyoekonomik düzeyi düşük grupta öncül aşılama oranı, yüksek gruptan daha az olup, OAG sonrası immünizasyon artışı fazla olmuştu. Üç doz aşılama ile daha fazla antikor yanıtı oluşmamıştı. OAG sonrasında total IgG ve IgM düzeylerinde istatistiksel anlamlı olan azalma gözlenmiştir. Sonuç olarak kampanya ile önerilen %95’lik bağışıklama oranına ulaşılmıştı. Kampanya sonrasında ülkesinde kızamık aşısı uygulama zamanı 12. aya 2006’da çekilmiştir. Özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük illerimizdeki yeni çalışmalar bağışıklama oranının korunduğunu gösterecek olursa, aşılama 15. aya çekilmelidir. Anahtar Kelimeler : kızamık aşısı, immünizasyon, immünoglobülinler, sosyoekonomik düzey.
measles vaccine, immunization, immunoglobulin, socioeconomic level.
Copyright © 2016 cshd.org.tr