Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 4
Adolesan kız hastada antibiyotik ilişkili toksik epidermal nekrolizis ve intravenöz immünglobülin tedavisi
Hasan Tezer1, İlker Devrim1, Ateş Kara2, A. Bülent Cengiz2, Gülten Seçmeer3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Toksik epidermal nekrolizis seyrek olarak görülen, genellikle ilaçlar ve bazen enfeksiyonlara bağlı olarak gelişen, derinin soyulması ile karekterize, morbidite ve mortalitesi çok yüksek ve bugün halen tedavisi konusunda kesin bir fikir birliğinin olmadığı bir klinik tablodur. Bu yazıda, 13 yaşında bir kız hastada idrar yolu enfeksiyonuna yönelik olarak trimetoprim-sulfametaksazol kullanımı sırasında, tedavinin yedinci gününde başlayan ateş, deri döküntüleri ve sonrasında toksik epidermal nekrolizis tablosu geliştirerek ilerleme gösterdiği için izleminin dördüncü gününde başlanılan ve beş gün verilen (400 mg/kg/ gün) intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi ile dramatik düzelme sağlanan bir vaka sunulmuştur. Bu vaka nedeniyle ilaçların hayatı tehdit edebilen bir yan etkisine dikkat çekilerek IVIG tedavisinin etkili ve güvenilir bir alternatif olarak tedavi seçenekleri arasında olduğu belirtilmek istedik. Anahtar Kelimeler : Toksik epidermal nekrolizis, trimetoprim-sulfametaksazol, istenmeyen etki, intravenöz immünglobülin, Toxic epidermal necrolysis, trimethoprim-sulfamethoxazole, adverse event, intravenous immunoglobulin
Copyright © 2016 cshd.org.tr