Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 3
Yenidoğanlarda hipoksik solunum yetmezliğinde inhale nitrik oksit tedavisi
Aytuğ Atıcı1, Ali Haydar Turhan2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
2Pediatri Uzmanı
İnhale nitrik oksit (iNO) tedavisi özellikle zamanında doğan ve hipoksik solunum yetmezliği olan bebeklerde etkili bir tedavi yöntemidir. Bu çalışma hipoksik solunum yetmezliği olan ve iNO tedavisi uyguladığımız bebeklerde tedavinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya iNO tedavisi alan toplam 21 bebek alındı. Hastalar gebelik yaşı <34 hafta olanlar (I. Grup, n:12) ve ≥34 hafta (II. Grup, n:9) olmak üzere iki grupta incelendi. Her iki grup solunum işlevleri, ventilatör parametreleri, yatış süreleri ve sağ kalım oranları yönünden değerlendirildi. I. grupta dört (% 33.3), II. grupta sekiz (% 88.9) bebek iNO tedavisine yanıt verdi. Tedaviye yanıt veren I. gruptaki bebeklerin tamamı taburcu edildi. II. grupta tedaviye yanıt verdiği halde bebeklerin üçü, tedaviye yanıt vermeyen bebeklerin ise tamamı kaybedildi. Kaybedilen bebeklerin ana ölüm nedeni immatürite, sepsis ve respiratuar distres sendromuna bağlı komplikasyonlardı. iNO tedavisine yanıt alınan bebeklerde ortalama oksijenizasyon indeksi, ortalama hava yolu basıncı, solunan havadaki ortalama okijen oranı ve ortalama parsiyel arteriyel karbondioksit basıncında azalma, ortalama oksijen satürasyonu, ortalama parsiyel arteryel oksijen basıncı, ve pH'larında yükselme oldu. iNO tedavisinden sonra I. grupta pH'daki artış, II. grupta ise OHB ve PaCO2'deki azalma istatistiksel olarak anlamlıydı (sırasıyla p=0.046, p=0.021 ve p=0.028). Hipoksik solunum yetmezliği olan ve gebelik yaşı ≥34 hafta olan bebeklerde daha iyi sonuçlar alınmakla birlikte, iNO tedavisinin daha küçük bebeklerin de bir kısmında sistemik oksijenizasyonu hızlı ve sürekli olarak düzeltebileceği kanısına varılmıştır. Anahtar Kelimeler : inhale nitrik oksit tedavisi, yenidoğan bebek, hipoksik solunum yetmezliği, nitric oxide inhalation therapy, newborn infant, hypoxic respiratory failure
Copyright © 2016 cshd.org.tr