Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 2
Sirozlu çocuklarda beslenme durumunun antropometrik ölçümlerle değerlendirilmesi
Banu Yeğen1, Hasan Yüksekkaya1, Osman Öztekin2 Sema Aydoğdu3, Raşit Vural Yağcı3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri uzmanı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Bu çalışma sirozlu hastalarda beslenme bozukluğunun sıklığını belirlemek, ek beslenme desteğinin klinik ve laboratuvar verilerine etkisini gözlemek amacı ile 60 sirozlu çocukta prospektif olarak planlandı. Beslenme durumu biyokimyasal tetkikler ve antropometrik ölçümler [ağırlık, boy, triseps deri kalınlığı (TDK), orta kol çevresi (OKÇ), orta kol kas çevresi (OKKÇ), orta kol kas alanı (OKKA)] yapılarak Waterlov kriterlerine göre değerlendirildi. Hastalığın ağırlık derecesi Child-Pough sınıflamasına göre belirlendi. Kırk hastada (%66.6) malnütrisyon saptandı. Malnütrisyonlu hastalara, doğal gıdaların yanı sıra kalori ihtiyacının %35'ini karşılayacak enteral ürün verilerek birinci, ikinci, üçüncü, altıncı. ve 12. aylarda antropometrik ölçümler yapıldı. Beslenme desteği verilmeyen 13 hasta kontrol grubu olarak kabul edildi. Her iki grubun başlangıç antropometrik ölçümleri ve Child sınıflamasına göre dağılımları benzerdi. Beslenme desteği alan grupta varyans analizine göre; ağırlık ve boy ikinci TDK üçüncü OKÇ 12., OKKÇ ve OKKA altıncı aylarda istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler gösterirken; kontrol grubunda TDK, OKÇ, OKKA ölçümlerinde altıncı aydan sonra değişiklik saptandı. Bu bulguların da gösterdiği gibi sirozlu hastalarda malnütrisyon sıklığı, özellikle kronik tipte olmak üzere yüksektir. Beslenme desteği yaşam kalitesi ve büyümenin devamına katkı sağlar. Anahtar Kelimeler : siroz, beslenme, antropometrik ölçümler, cirrhosis, nutrition, anthropometric measurements
Copyright © 2016 cshd.org.tr