Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006 , Vol 49 , Num 3
Akut romatizmal ateş ile poststreptokoksik akut glomerülonefrit birlikteliği: Bir vaka takdimi
Lale Camcı1, Zübeyir Kılıç2, Birsen Uçar2, Ali İhsan Bulut3, Bilal Yıldız4
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
3Şanlıurfa Devlet Hastanesi Pediatri Uzmanı
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Öğretim Görevlisi
Akut romatizmal ateş (ARA) ve poststreptokosik akut glomerülonefrit (PSAGN), streptokok enfeksiyonlarının iki ayrı süpüratif olmayan komplikasyonudur. Farklı serotiplere bağlı geliştiklerinden dolayı ARA ve PSAGN’nin aynı hastada birlikte görülmesi oldukça seyrektir. Burada streptokoksik boğaz enfeksiyonundan sonra tipik ARA ve PSAGN bulguları ile hastanemize getirilen 4.5 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Ateş ve solunum sıkıntısı yakınmaları ile getirilen hastanın öyküsünden on gün önce bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği ve beş gün önce başlayıp iki gün süren sağ dizinde ağrısının olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde; ateş 37.5º C, nabız 192/dakika, kan basıncı 144/102 mmHg, solunum sayısı 52/dakika olup, kardiak oskültasyonda 3/6 şiddetinde apikal sistolik üfürüm, gallop ritmi, akciğerde bilateral krepitan raller ve pretibial 1(+) ödem saptandı. Laboratuvar incelemelerinde sedimentasyon hızı ve antistreptolizin-O titresi yüksek, kompleman düzeyleri düşük bulundu. İdrar incelemelerinde mikroskopik hematüri ve hafif protenüri tespit edildi. Ekokardiyografik incelemesinde mitral ve aort yetmezliği saptandı. ARA ve PSAGN birlikteliği gösteren bu vaka seyrek görülmesi nedeni ile literatür bilgileri ışığında tartışıldı. Anahtar Kelimeler : Akut romatizmal ateş, poststreptokoksik akut glomerülonefrit, acute rheumatic fever, acute poststreptococcal glomerulonephritis
Copyright © 2016 cshd.org.tr