Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016 , Vol 59 , Num 2
Türk tıp öğrencileri arasında suçiçeği aşısı kabulü ve aşı ilişkili yan etkiler konusundaki tutumlar
Murat Özer *1 ,Ayşe Büyükçam *1 ,Cihangül Bayhan *1 ,Yasemin Özsürekci *2 ,Ateş Kara *3
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Ankara
Herpes virus ailesinin bir üyesi olan Varisella-zoster virusu, öncelikle suçiçeği ve zona olmak üzere iki farklı klinik tabloya neden olmaktadır. Suçiçeği erişkinlerde ve bağışıklık yetmezliği olan bireylerde ciddi komplikasyonlara sebep olabilen, aşı ile önlenebilir bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastanede görevli sağlık personelleri bağışıklık kazanmamışsa bu enfeksiyon için risk grubundadır. Kadın-doğum ve yeni doğan servisleri ile immünsüpresif hastaların tedavi aldığı bölümler suçiçeği açısından ayrıca önem taşıyan birimler olup tıp fakültesi öğrencileri bu bölümlerde değişen sürelerde görev almaktadır. Tıp fakültesi öğrencilerinin dönem dönem hastanelerde suçiçeği enfeksiyonu kaynağı olabildiği bildirilmiştir, bu nedenle öğrencilerin suçiçeğine karşı aşılanarak hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların bu enfeksiyona karşı korunabileceği bilinmektedir. Bu çalışma tıp fakültesi öğrencileri arasında suçiçeği aşısı kabulü ve aşı uygulama sonrası yan etkiler hakkındaki tutumların değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) öğrencisi, suçiçeği geçirmediğini bildiren ve bağışık olmadıkları serolojik olarak bilinen (varicella zoster IgG sınıfı antikorları negatif) toplam 80 katılımcıya suçiçeği aşısı Ocak 2014 ile Aralık 2014 arasında uygulandı, her öğrenciye aşı uygulandıktan 1 ile 2 ay sonrasında telefon edilerek altı adet anket sorusu yöneltildi. Elde edilen veriler SPSS 21.0 ile analiz edildi, tanımlayıcı istatislikler ve bağımsız iki örnek T testi kullanıldı. Çalışma telefon ile kendisine ulaşılabilen 25 erkek (% 41), 36 kadın (% 59) toplam 61 HÜTF öğrencisi ile tamamlandı. Öğrencilerin ortalama yaşları 22.6 (22-24) yıldı. Aşı bölgesindeki ağrı (%47.8) en sık görülen istenmeyen etkiydi. İstenmeyen etkilere rağmen aşılanan tüm öğrenciler bir sonraki dozu almak istediler. Katılımcıların 13’ü (%21.3) aşıyı kabul etmelerinin en önemli nedeninin çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanınca önerilmesi olduğunu belirtti. Öğrencilerin 35’i (%57.4) ücret ödemek durumunda olsaydı aşılanmayı kabul etmeyeceğini belirtti. Her iki cinsiyette aşı kabul oranında fark saptanmadı. Ücretsiz olarak uygulanan bu aşının ücretli olması durumunda yarıdan fazla katılımcı aşı yaptırmaktan vazgeçeceğini belirtti. Bir kısım tıp fakültesi öğrencisi ise aşıyı enfeksiyon hastalıkları uzmanının önerisi üzerine kabul ettiğini belirtti. Çalışmamıza göre tıp fakültesi öğrencilerinin suçiçeği aşısını kabulünde aşının fiyatı ve çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından önerilmesi etkili olmaktadır. Anahtar Kelimeler : tıp öğrencisi, tutum, suçiçeği, aşılama
Copyright © 2016 cshd.org.tr