Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 102 Makale Bulundu
Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğan bebeklerde beyin-omurilik sıvısı askorbik asit düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Topuk kanı alınma sonrası bebeklerin ağlama sürelerine etki eden faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Uzun etkili somatostatin analoğu octreotide ile tedavi edilen konjenital hiperinsülinizm: bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Antenatal kortikosteroid uygulamalarının fetal ve neonatal etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Respiratuar distres sendromunda ilk günlerdeki idrar miktarı ve vücut ağırlık farkları ile kronik akciğer hastalığı gelişimi arasındaki ilişki Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda prokalsitonin düzeyleri ve sepsis tanısındaki yeri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan sepsisin erken tanısında prokalsitonin Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sepsisli çocuklarda serum interselüler adezyon molekülü-1 düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağı pnömonilerinde serum prokalsitonin düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal aritmiler: yenidoğan yoğun bakım ünitesinde on yıllık deneyim Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan geç sepsisinde erken tanı ve tedavi kriteri olarak E-selektin Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda psödomonas glossitinin tedavisinde topikal granülosit-makrofaj-koloni stimülan faktör kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fetal ve neonatal proenflamatuar sitokin yanıtı - perinatal beyin ve akciğer zedelenmesi ile ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ile doğan bebeklerde konjenital anomali sıklığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalışma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan bebeklerde respiratuvar distres sendromunun tedavisinde iki farklı doğal surfaktan prepatının klinik etkinliklerinin karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan sepsisinde endojen granülosit-koloni stimüle eden faktör (G-CSF) ile nötrofil cevabı ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hashimoto hastalığı olan annelerin bebeklerinin incelenmesi: retrospektif çalışma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken amnion rüptür sekansı: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan işitme taraması: başlangıçtan günümüze Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hacettepe Üniversitesi yenidoğan işitme taraması bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuk yoğun bakım ünitesi'nde sepsis nedeni ile izlenen hastalarda poliklonal intravenöz immünglobülin tedavisi mortaliteyi azaltıyor mu? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal pulmoner hipertansiyon tedavisinde inhale iloprost kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bir yenidoğanda anti-E antikorlarına bağlı olarak gelişen hemolitik hastalık Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Moraxella catarrhalis’in neden olduğu psödogonokokal oftalmia neonatorum vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde kandida menenjiti Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda plevral ampiyem Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bronkopulmoner Displazi: Tanımı, Patogenezi, Epidemiyolojisi ve Patolojisinde Yeni Görüşler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde serebral fonksiyon monitörü kullanımı: ülkemizde ilk deneyim Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde aritmi gelişen 21 vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda bakteriyel menenjit ve antibiyotik duyarlılığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Respiratuar distres sendromunun ve yenidoğanın geçici takipnesinin kalıtsal yönü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda K vitamini eksikliğine bağlı intrakranial kanama Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kemik iliği transplantasyonu yapılan çocuklarda prokalsitonin, kantitatif C-reaktif protein ve eritrosit sedimentasyon hızı değerleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Antenatal kortikosteroidlerin neonatal mortalite ve morbidite üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda hipoksik solunum yetmezliğinde inhale nitrik oksit tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda seyrek görülen bir hipotoni nedeni olan miyotübüler miyopati: iki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanın geçici takipnesinde diürez ve renal sodyum atılımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrakardiyak rabdomiyom ve konjenital hipotiroidili bir yenidoğan vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatış deneyiminin aile ve prematüre bebek üzerine etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan kolestazı olan 50 vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda torba ve suprapubik aspirasyon yöntemi ile alınan idrar kültürü sonuçlarının karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebeklerin beslenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin enfeksiyonları olan yenidoğanlarda kranial ultrasonografi bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Asepromazin: yenidoğanda seyrek görülen bir nörotoksisite nedeni Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anti-C’ye bağlı yenidoğanın hemolitik hastalığı ve uzamış sarılığı: Üç vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin toksik ağır metal etkilenimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şair ve Tabip Şifâî Şaban Efendi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir Chryseobacterium meningosepticum salgını Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Persistan pulmoner hipertansiyon bulgularıyla ortaya çıkan propiyonik asidemi: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan bebeklerde kordon kanı vitamin D düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Perinatal D vitamini yetersizliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin testis torsiyonu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Adli karar yetkililerinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde hasta izlemindeki rolü: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Postmortem tanı alan fatal adenoviral pnömoni: Bir yenidoğan olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Perinatal asfikside hipotermi tedavisi ve pasif soğutma uygulamaları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal arteriyel tromboz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Epileptik ensefalopatiler ve doğuştan metabolizma hastalıkları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen yenidoğanlara periferik ve ultrasonografi eşliğinde takılan santral kateter komplikasyonlarının karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder BT anjiografi ile aort koarktasyonu tanısı alan iki yenidoğan olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bebeklerde kronik akciğer hastalığı: Tanı ve tedavide güncel bilgiler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prenatal konjenital kistik adenomatoid malformasyon tanısı alan bebeklerin postnatal izlemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda tek taraflı pulmoner agenezi: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda kültür pozitif sepsise eşlik eden multi-organ yetmezliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde neonatal kolestaz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda perinatal asfiksiye bağlı hipo-/hiperkalsemi ile giden subkutan yağ nekrozu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Rizomelik kondrodisplazi punktata: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal sepsise tanısal yaklaşım Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İkiz bebeklerde anti-e izoimmünizasyonu: Vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Eski Türklerde yenidoğan hekimliği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bilateral adrenal kanamaya bağlı adrenal yetmezlik gelişen yenidoğan olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk dönemi işitme taramalarında ülkemizde ve dünyada güncel durum Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde son beş yılda izlenen konjenital kalp hastalarının retrospektif incelenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu: Bir yenidoğan vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda ağrı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prematüre bir bebekte konjenital brusellozis Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Graves hastalığı nedeniyle tiroidektomi olan annenin yenidoğan bebeğinde Graves hastalığı: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Preeklamptik anne bebekleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde septik artrit ve osteomiyelit: deneyimlerimiz ve güncel bilgilerin gözden geçirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde seyrek görülen gluteal sendromla bulgu veren akut iliak osteomyelit Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder ‘Hood’ ile oksijen verilerek tedavi edilen belirgin pnömotorakslı bir yenidoğan olgusu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım üniteleri işitme taraması için uygun mu? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anti-E ve Rh uygunsuzluğu birlikteliği: İmmünizasyondan hangisi sorumlu? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Eroin kullanan anne ve neonatal yoksunluk sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde septik artritin seyrek görülen bir nedeni; Klebsiella pneumonia: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Diyabetik anne bebeğinde Goldenhar sendromu: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde torasik ve spinal kanal komponentli olan nöroenterik kist: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Seyrek görülen bir karın ön duvarı defekti: Kloakal ekstrofi, omfalosel, anal atrezi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal kolestaz: 94 olgunun geriye dönük incelenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Down sendromu ve izole konjenital plevral effüzyon birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kell subgrup uyuşmazlığına bağlı immün hidrops fetalis: İki vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital kistik göz, işitme kaybı ve serebral anomali birlikteliği: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Gastroşizis: kardeş öyküsü olan bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yapışık ikizler: Son iki yılda görülen üç vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanda topiramat kullanımı sonrası nekrotizan enterokolit: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ayaşlı Şa`bân Şifâ`î ve ünlü eseri Tedbîrü`l-Mevlûd-I: Kitabın yazılma nedeni ve önsöz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bir yenidoğanda hiperbarik oksijen tedavisi gerektiren karbon monoksit zehirlenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Seyrek görülen hastalıkların ve yenidoğan tarama programının sosyal medyadaki görünürlüğü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Biotinidaz eksikliği taraması: COVID-19 pandemisinin tek merkeze hasta başvurularına etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde kardiyak cerrahi olan hastaların 3-4 yaştaki nörogelişimsel değerlendirmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder COVID-19 pandemisinin hiperfenilalaninemi taraması başvurularına etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr