Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 48 Makale Bulundu
Çocuklarda aydınlatılmış onam sorunu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fryns sendromu: İki vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tıpta dil birliğinin sağlanması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tuhfe-i Mübârizi'de çocuk hekimliği bilgileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bizanslılarda pediatri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beş yaşından önce tip 1 diyabetes mellitus tanısı alan çocuklarda etiyopatogenezde rol alan faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocukluk çağında diyabetik ketoasidoz ve tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çoklu sistem tutulumu ile seyreden difteri vakası Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Glutarik Asidüri Tip 1: İki vakanın takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Emir Çelebi ve ünlü eseri Enmûzecü’t-Tıb’da Tıbbî Deontoloji ile ilgili bir bölüm: Vesâyâ-yı Hükemâ-yı Selef ve Halef Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şânîzâde Mehmed Atâullah Efendi ve Mi’yârü’l-Etibbâ adlı eserinde çocuk hastalıkları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Fiziksel çocuk istismarı: Dört vakanın sunumu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıbbı konu alan araştırmaların değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuklarda tıp dışı alternatif uygulamalar konusunda ailelerin görüşleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Artrogriposis multipleks konjenita varyantlı letal spinal musküler atrofi tip 0: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anotominin görsel boyutu üzerine tarihsel bir örnek: Harîta-i Vücûd-i Beşer 1327(1911/12) Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hekimbaşı Emir Çelebi'nin Enmûzecü't-Tıbb adlı eserinde gebelik ve doğum üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuk sağlığı ve hastalıklarına XVIII. yüzyıl’dan bir bakış: Subhîzâde Abdülazîz Efendi’nin Boerhaave’ın aforizmaları çevirisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Dede Korkut öyküleri tıp tarihi bakış açısıyla ne söyler? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Erken dönem Türkçe tıp yazmalarından Hacı Paşa’nın (Celalüddin Hızır) Teshîl adlı eserinde çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine bir ön çalışma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kronik ne demektir? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder XVIII. yüzyılda Osmanlı tıbbında çocuk hastalıkları ile ilgili bir bölüm içeren önemli bir Türkçe eser: Nüzhetü’l-Ebdân fî Tercemet-i Gâyeti’l-İtkân Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tıp eğitiminde hikâyenin gücü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuk hastalıkları perspektifinden Razi ve “vaka temelli eseri” Kitâbü’t-Tecârib Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tıp Terim Bilimi’nde bildiklerimizden bilmediklerimize ulaşma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tıp eğitiminde özdeyişlerin gücü Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ankaralı Hekim Nidâ’î ve ünlü eseri Menâfi’ü’n-Nâs: XVI. yüzyıldan çocuk hastalıkları ve tıbbî deontolojiye bir bakış Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hastalık konulu anlatı filmleriyle tıp eğitimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Şair ve Hekim Ahmedî’nin Tervîhü’l-Ervâh adlı tıbbî mesnevîsinde çocukların sağlığının korunması üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beckwith-Wiedemann sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İsmâ‘îl Cürcânî’nin ünlü eseri Zahîre-i H’arezmşâhî’nin XVI. yüzyıl Türkçe çevirisi Kânûn el-‘İlâc ve Şifâ’ el-Emrâz li-Külli Mizâc’da çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Glikojen depo tip I hastalarında kötü metabolik kontrol için yeni bir belirteç olarak hiperkalsemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder El-Kânûn fî’t-Tıbb’ın Türkçe çevirisi Tahbîzü’l-Mathûn’da çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine Tokatlı Mustafa Efendi’nin katkıları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ayıntab şer‘î mahkeme sicillerinden örneklerle tıp ve hekimlik üzerine gözlemler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Düşük dereceli glial tümör tanısıyla tedavi edilen tümefaktif multipl skleroz olgusunda klinik ve radyolojik prognoz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kadın sağlığı ve hastalıkları ile gebelik ve çocuk hastalıkları üzerine XVI. yüzyılda yazılmış Türkçe bir risale: Ravżatü’n- Nisā Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Eskişehir ilinde tip 1 diyabetes mellitus tanısı ile izlenen hastaların epidemiyolojik özellikleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sinoplu hekim Müʾmin bin Muḳbil’in Ẕaḫīre-i Murādiyye adlı eserinde hidrosefali üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türk tıp öğrencileri arasında suçiçeği aşısı kabulü ve aşı ilişkili yan etkiler konusundaki tutumlar Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut romatizmal ateşte nadir görülen bir durum: Mobitz tip 1 II. derece AV blok Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder ʿAlī b. el-ʿAbbās el-Mecūsī’nin Kāmilu’ṣ-Ṣınāʿati’ṭ-Ṭıbbiyye (Kitābu’l-Melikī) adlı ünlü eserinde gebelerin ve çocukların tedbiri üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Amidalı Aetius ve çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine bir değerlendirme Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sābit b. Ḳurra`nın Kitābu`ẕ-Ẕaḫīre fī ʿİlmi`ṭ-Ṭıbb adlı eserinde çocukların korunması üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ayaşlı Şa`bân Şifâ`î ve ünlü eseri Tedbîrü`l-Mevlûd-I: Kitabın yazılma nedeni ve önsöz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Beckwith-Wiedemann sendromunun farklı moleküler tiplerinde doğum ağırlıklarının karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ülkemizde Türkçe Latin harfleriyle yazılmış çocuk hastalıkları kitapları incelemesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İbn Hubel el-Baġdādī`nin Kitābu`l-Muḫtārāt fī`ṭ-Ṭıbb adlı eserinde çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Tıp eğitiminde bilmecelerin yeri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr