Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2021 , Vol 64 , Num 3-4
Yenidoğan döneminde kardiyak cerrahi olan hastaların 3-4 yaştaki nörogelişimsel değerlendirmesi
Perihan Eşsizoğlu *1 ,Ferda Özlü *2 ,Hüseyin Şimşek *1 ,Celal Varan *1 ,Sevcan Erdem *3
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı,
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü,
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti
Neonatal konjenital kalp hastalığı olan bebeklerin antenatal tanı alması, postnatal takip ve cerrahi sonrası izlemlerinin deneyimli merkezlerde yapılması uzun dönem komplikasyon gelişmemesi açısından yararlı olabilir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde ameliyat edilen konjenital kalp hastalarının 3-4 yaştaki kardiyak fonksiyonları, nörolojik muayeneleri ve nörogelişimsel durumları, büyüme ve gelişmelerini araştırmayı amaçladık.

Bu çalışmaya yenidoğan yoğun bakım ünitesine (YYBÜ) yatırılmış, konjenital kalp hastalığı nedeni ile cerrahi uygulanmış ve izlemi devam eden 25 bebeğin, 3-4 yaştaki kardiyak fonksiyonları, nörolojik muayeneleri, Denver Gelişimsel Tarama Testi II (DGTT II) ve Stanford-Binet testi uygulanarak nörogelişimsel durumları değerlendirildi. Hastaların yedisinin (%28) ameliyat öncesi sepsis tanısı vardı. DGTT II değerlendirmesi anormal olan hastaların ameliyat öncesi sepsis öyküsü, normal olan hastalardan daha fazlaydı ve bu fark istatiksel olarak anlamlıydı (p=0.032). Ameliyat öncesi sepsis tanısı olan hastaların Stanford-Binet testi sonucu, olmayan hastalarla karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı düşük saptandı (p=0.007). Doğumda gebelik yaşı ve doğum ağırlığı daha yüksek olan hastaların 3-4 yaştaki vücut ağırlıkları boyu ve baş çevresi daha düşük saptandı sırasıyla p=0.034, p=0.034, p=0.031. Bu bulguların doğuştan kalp hastalığı olan olguların ameliyat öncesi sepsis atağı geçirmiş olmaları ileri dönemde nörolojik gelişimlerini etkilediği söylenebilir. Bu nedenle hastalarda ameliyat öncesi sepsisi azaltabilecek önlemlerin alınması önemlidir. Doğumda gebelik yaşı ve doğum ağırlığının daha iyi durumda olması ailelerin tutum ve bebek bakımlarını etkiliyor olabilir. Anahtar Kelimeler : yenidoğan bebekler, konjenital kalp hastalığı, nörolojik gelişim

Copyright © 2016 cshd.org.tr